کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 1977
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Culture
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۸ق‌
م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۱۱ق‌
Legislators- United states
Cultural policy
اس‍لام‌ و اخ‍لاق‌
Health education
Citation indexes
American fiction- 20th century
English language- Rhetoric
Behaviour modification
Haley, Alex
Islam- Dictionaries
Hinduism- Dictionaries
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
Hodges, John Cunyus
Hughes, Thomas Patrick
King, Harold
Phillips, David A.
ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌
White, Alan
Hemingway, Ernest
ام‍ی‍رخ‍س‍رو، خ‍س‍رو ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود،۷۲۵-۶۵۱ ق‌
Forbes, Colin
م‍غ‍ن‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
Bradbury, Ray Douglas
ج‍اب‍ر،ج‍اب‍رع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
Haley, Alex
Miller, William
Stutley, Margaret
ع‍ی‍اض‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌، ۵۴۴-۴۶۷ ق‌
 
ناشر:
Institute for scientific
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
Artemis
داراال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
HBJ
Sphere books
دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌
Atrial Grafton Book
Warner books
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ب‍ن‍ان‍ی‌
Brunner/Mazel
اداره‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌
Pan Books
Panther
Asia cultural docu mentation center
Mason
Pan books
Cosmo publications
Wood bridge press
Routledge
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
ارض الله ، قصه
عقیقی ، نجیب ؛  بیروت دارالکتاب البنانی   ، ۱۹۷۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ع۷۴۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الشفا = شفا >بتعریف حقوق المصفی
عیاض بن موسی ، ۵۴۴-۴۶۷ ق ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، [۱۹۷۷]
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۳‬,‭‌ع۹۸۱‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
علم النفس التربوی
جابر،جابرعبدالحمید ؛  القاهره داراالنهضه العربیه   ، ۱۹۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌ج۱۱۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه الاخلاق فی الاسلام
مغنیه ، محمدجواد ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، ۱۹۷۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۶۰۱‬,‭‌م۶۹۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آئینه اسکندری
امیرخسرو، خسرو بن محمود،۷۲۵-۶۵۱ ق ؛  مسکو اداره انتشارات دانش   ، ۱۹۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۸۲۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of Hinduism: Its methodology, folklore and development 1500 B.C.- A.D. 1500
Stutley, Margaret ؛  London Routledge   ، 1977
شماره راهنما: ‭294‬,‭.503‬,‭S937D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of Islam
Hughes, Thomas Patrick ؛  New Delhi Cosmo publications   ، 1977
شماره راهنما: ‭297‬,‭.03‬,‭H893D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
From soil to psyche: A total plan of natural living for the new age
Phillips, David A. ؛  California Wood bridge press   ، 1977
شماره راهنما: ‭372‬,‭.37‬,‭P558F‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Cultural planning in Asia
Seminar on cultural planning in Asia (1976: Asia) ؛  Tehran Asia cultural docu mentation center   ، 1977
شماره راهنما: ‭351‬,‭.850072‬,‭S471C‬,‭1978‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Science citation index 1976 Annual: An international ... sciences
Philadelphia Institute for scientific   ، 1977
شماره راهنما: ‭025‬,‭.48‬,‭S416‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Four days
King, Harold ؛  London Sphere books   ، 1977
شماره راهنما: ‭813‬,‭.54‬,‭K52F‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Fishbait: The memoris of the congressional door keeper
Miller, William ؛  New York Warner books   ، 1977
شماره راهنما: ‭328‬,‭.730924‬,‭M647F‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Harbrace college handbook
Hodges, John Cunyus ؛  New York HBJ   ، 1977
شماره راهنما: ‭808‬,‭.042‬,‭H688H‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Behavioral Self- Managment
New York Brunner/Mazel   ، 1977
شماره راهنما: ‭158‬,‭B419‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Annual of American cultural studies: Prospects
U.S.A. Artemis   ، 1977
شماره راهنما: ‭306‬,‭.4‬,‭A615‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Essential Hemingway
Hemingway, Ernest ؛  London Atrial Grafton Book   ، 1977
شماره راهنما: ‭813‬,‭.54‬,‭H488E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Silver locusts
Bradbury, Ray Douglas ؛  Frogmore Panther   ، 1977
شماره راهنما: ‭813‬,‭.5‬,‭B796S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Roots
Haley, Alex ؛  London Pan Books   ، 1977
شماره راهنما: ‭929‬,‭.20973‬,‭H168R‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Avalanche Express
Forbes, Colin ؛  London Pan books   ، 1977
شماره راهنما: ‭823‬,‭F692A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Long silence
White, Alan ؛  New York Mason   ، 1977
شماره راهنما: ‭823‬,‭.914‬,‭W582L‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7