کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 1986
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ -دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍رب‌
Psycholinguistics
ق‍رآن‌ -ق‍ص‍ه‌ ه‍ا
English language- Writing- Problems, Exercises, etc
ن‍ث‍ر ع‍رب‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
India- Encyclopedias
Ethnology
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
Encyclopedias and dictionaries
English language- Study and teaching- Foreign speakers
Spellers
Office management
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۷ ق‌
ل‍ب‍ن‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍ن‍گ‌ ب‍ا اس‍رائ‍ی‍ل‌،۱۹۸۴-۱۹۸۲
English language- Rhetoric
English language- Dictionaries
Aesthetics, medieval
Second language acquisition
Authors, English- Anecdotes, facetiae, satire, etc
 
پدیدآور:
ن‍ص‍راب‍وزی‍د، ال‍ش‍ح‍ات‌
Stone, Linton
ی‍ازج‍ی‌، ک‍م‍ال‌
Larsen- Freeman, Diane
Nadel, S.F.
Eco, Umberto
Shaw, Harry
ع‍دوان‌، م‍م‍دوح‌
Ellis, Andrew W.
ل‍واس‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
Richards, Jack C.
اب‍ن‌ م‍ن‍ی‍ر، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۵۴۸-۴۷۳ ق‌
ل‍واس‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ ل‍واس‍ان‌
دارال‍ع‍وده‌
Cambridge university press
Oxford university press
The Guilford press
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍دراس‍ات‌ ال‍ف‍ل‍س‍طی‍ن‍ی‍ه‌
Merriam-Webster
ل‍واس‍ان‌
Macmillan
Yale university press
Prentice-Hall
McGraw-Hill
Routledge
دارال‍ب‍ح‍ار
Clarendon press
دارال‍ج‍ل‍ی‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اسرائیل و تجربه حرب لبنان ، تقویمات خبراء اسرائیلین
بیروت موسسه الدراسات الفلسطینیه   ، ۱۹۸۶
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۰۵‬,‭‌ف‍لا۵۱۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الاسالیب = اسالیب >الادبیه فی النثر العربی القدیم من عصر علی بن ابیطالب الی عصرابن خلدون ۱۴۰۰-۶۰۰
یازجی ، کمال ؛  [بیروت ] دارالجلیل   ، ۱۹۸۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸‬,‭‌ی۱۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تواریخ الانبیاء
لواسانی ، حسن ؛  بیروت لواسان   ، ۱۹۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌ل۶۹۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ابن منیر الطرابلسی
ابن منیر، احمد بن محمد،۵۴۸-۴۷۳ ق ؛  بیروت دارالجلیل   ، ۱۹۸۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۷۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<النباتات = نباتات >و الاعشاب الطبیه
نصرابوزید، الشحات ؛  بیروت دارالبحار   ، ۱۹۸۶
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۳۲‬,‭‌ن۴۵۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الاعمال = اعمال >لشریعه الکامله
عدوان ، ممدوح ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ع۴۸۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدخل اللغه الفارسیه
لواسانی ، احمد ؛  بیروت منشورات لواسان   ، ۱۹۸۶
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۸‬,‭۲۴۹۲۷‬,‭‌ل۶۹۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Management of office operations
New Delhi Prentice-Hall   ، 1986
شماره راهنما: ‭651‬,‭.3‬,‭M266‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Merriam- Webster dictionary
New York Merriam-Webster   ، 1986
شماره راهنما: ‭423‬,‭M568‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Psychology of language and communication
Ellis, Andrew W. ؛  New York The Guilford press   ، 1986
شماره راهنما: ‭401‬,‭.9‬,‭E47P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge proficiency English
Stone, Linton ؛  London Macmillan   ، 1986
شماره راهنما: ‭421‬,‭.1‬,‭S878C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Theory of social structure
Nadel, S.F. ؛  London Routledge   ، 1986
شماره راهنما: ‭305‬,‭.8‬,‭N134T‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
McGraw-Hill handbook of English
Shaw, Harry ؛  New York McGraw-Hill   ، 1986
شماره راهنما: ‭808‬,‭.042‬,‭S534M‬,‭Ed.4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Oxford reference dictionary
Oxford Clarendon press   ، 1986
شماره راهنما: ‭032‬,‭O98‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Oxford books of literary anecdotes
Oxford Oxford university press   ، 1986
شماره راهنما: ‭828‬,‭.02‬,‭O98‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Techniques and principles in language teaching
Larsen- Freeman, Diane ؛  England Oxford university press   ، 1986
شماره راهنما: ‭428‬,‭.007‬,‭L334T‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Approaches and methods in language teaching: A description and analysis
Richards, Jack C. ؛  Cambridge Cambridge university press   ، 1986
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭R516A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia of Indian natural history
Delhi Oxford university press   ، 1986
شماره راهنما: ‭032‬,‭E56O‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Oxford spelling dictionary
Oxford Oxford university press   ، 1986
شماره راهنما: ‭423‬,‭.1‬,‭O98‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Art and beauty in the middle ages
Eco, Umberto ؛  London Yale university press   ، 1986
شماره راهنما: ‭111‬,‭.85‬,‭E19A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9