کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 1987
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Management- Mathematical models
Nepal- Gegraphy
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌
طه‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍ود -اش‍ع‍ار -ب‍رگ‍زی‍ده‌
Technical writing
Vocabulary
English literature- Dictionaries
خ‍وری‌، رش‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‌،۱۸۸۸ - - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
Labor productivity- United States
English language- Rhetoric
ب‍ی‍ت‌ ال‍م‍ق‍دس‌ -ت‍اری‍خ‌
اع‍راب‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -وض‍ع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
Second language acquisition
 
پدیدآور:
Niven, B.M.
ش‍ی‍خ‌ ام‍ی‍ن‌، ب‍ک‍ری‌
Bailey, Edward P.
Belcher, John G.
غ‍ال‍ب‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ح‍اوی‌، ای‍ل‍ی‍ا س‍ل‍ی‍م‌
Silverlight, John
Coffey, MarGaret Pogemiller
ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌، ع‍رف‍ان‌
ب‍ن‍ف‍ی‍ن‍س‍ت‍ی‌، م‍ی‍رون‌
Dichinson, Leslie
Hardy, Thomas
خ‍اق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دطاه‍ر آل‌ش‍ب‍ی‍ر
ع‍ب‍دال‍ص‍ب‍ور، ص‍لاح‌
Ebel, Hans F.
Eppen, Gary D.
Bronte, Charlotte
Simmons, John S.
 
ناشر:
Perntice-Hall
Cambridge university press
Oxford university press
دارال‍ش‍رق‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌
Universal Book Stall
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
VCH
دارالاداب‌
Macmillan
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
Holt, Rinehart and Winston
National textbook company
Prentice-Hall
Routledge
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<الضفه =ضفه >الغربیه قطاع غزه ، بیانات حقایق اساسیه
بنفینستی ، میرون ؛  عمان دارالشرق للنشر و التوزیع   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴‬,‭‌ب۷۱۷‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علم الاجتماع
خاقانی ، محمد محمدطاهر آل شبیر ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭‌خ۱۷۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فی سبیل موسوعه فلسفیه
غالب ، مصطفی ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۱۸۰‬,‭‌غ۱۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<القدس = قدس >، ایمان و جهاد
نظام الدین ، عرفان ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۴‬,‭‌ن۴۸۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<البلاغه = بلاغه >العربیه فی ثوبها الجدید
شیخ امین ، بکری ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ش۸۹۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الشاعر=شاعر >القروی رشید سلیم الخوری
حاوی ، ایلیا سلیم ؛  بیروت دارالکتاب اللبنانی   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌خ۸۵۱/‌س‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
علی محمود طه قصاید
عبدالصبور، صلاح ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭ط۹۳۴د/‌ب‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of modern critical terms
London Routledge   ، 1987
شماره راهنما: ‭820‬,‭.3‬,‭D554‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Productivity plus: How today best run companies are gaining the competitive edge
Belcher, John G. ؛  New Delhi Universal Book Stall   ، 1987
شماره راهنما: ‭331‬,‭.118‬,‭B427P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
More words
Silverlight, John ؛  Hong Kong Macmillan   ، 1987
شماره راهنما: ‭428‬,‭.1‬,‭S587M‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Introductory management science
Eppen, Gary D. ؛  U.S.A Prentice-Hall   ، 1987
شماره راهنما: ‭658‬,‭.4033‬,‭E64I‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Concise Oxford companion to English literature
Oxford Oxford university press   ، 1987
شماره راهنما: ‭820‬,‭.3‬,‭C744‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Self instruction in language learning
Dichinson, Leslie ؛  Cambridge Cambridge university press   ، 1987
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭D553S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Communication through writing
Coffey, MarGaret Pogemiller ؛  Englewood Perntice-Hall   ، 1987
شماره راهنما: ‭808‬,‭.042‬,‭C674C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Practical writer with readings
Bailey, Edward P. ؛  New York Holt, Rinehart and Winston   ، 1987
شماره راهنما: ‭808‬,‭.042‬,‭B154P‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Mayor of casterbridge
Hardy, Thomas ؛  Oxford Oxford university press   ، 1987
شماره راهنما: ‭823‬,‭.8‬,‭H272M‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Art of scientific writing: From student reports to professional... fields
Ebel, Hans F. ؛  New York VCH   ، 1987
شماره راهنما: ‭808‬,‭.0666‬,‭E15A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Short story & you
Simmons, John S. ؛  Lincolnwood National textbook company   ، 1987
شماره راهنما: ‭808‬,‭.83‬,‭S592S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Professor
Bronte, Charlotte ؛  Oxford Oxford university press   ، 1987
شماره راهنما: ‭823‬,‭.8‬,‭B869P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Mountain Kingdom
Niven, B.M. ؛  1987
شماره راهنما: ‭915‬,‭.0095496‬,‭N734M‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9