کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 1988
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Civilization, ancient
ادی‍ان‌
Accounting- Examinations, questions, etc.
ج‍ن‍گ‌
ه‍زار و ی‍ک‍ش‍ب‌
Education- Research
Employment interviewing
Arts- Dictionaries
History, modern
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
English language- Textbooks for foreign speakers listening
س‍ع‍ی‍د ب‍ن‌ س‍ل‍طان‌،۱۸۵۶-۱۷۹۱
International relations- Dictionaries
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ب‍غ‍داد -اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
اس‍رائ‍ی‍ل‌ -ت‍اری‍خ‌-۱۹۸۵-
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ - ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
Wood, Frank
ام‍ادو، ژوژه‌
خ‍ش‍ن‌، ف‍واد
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ع‍زال‍دی‍ن‌
ک‍لاوزوی‍ت‍س‌، ک‍ارل‌
Charles, C.M.
س‍ع‍اده‌، ص‍ف‍ی‍ه‌
Peel, Malcolm
س‍ل‍م‍ان‌، رض‍ی‌
س‍ل‍م‍ان‌، س‍ع‍ی‍د
Plano, Jack C.
Dichens, Charles John Huffam
س‍ع‍ی‍دروث‌، رودول‍ف‌
ش‍ل‍ب‍ی‌، اح‍م‍د
Hagen, Stacy A.
Gochberg, S. Donalds
Knoebel, Edgar E.
ی‍وس‍ف‌، س‍ع‍دی‌
 
ناشر:
دارال‍ع‍وده‌
Oxford university press
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌
Universal Book tall
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍دراس‍ات‌ ال‍ف‍ل‍س‍طی‍ن‍ی‍ه‌
ال‍ب‍راق‌
Langman
Harcourt brace jovanovich
B.H.J
Longman
<ال‍>م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
Pitman
Prentice-Hall
دارال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍م‍وس‍وع‍ات‌
دار الاداب‌
Routledge
دار ام‍واج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اسرائیل -۱۹۸۵ احداث و مواقف
سلمان ، رضی ؛  بیروت موسسه الدراسات الفلسطینیه   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۰۵۴‬,‭ر۶۷۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقارنه الادیان
شلبی ، احمد ؛  القاهره مکتبه النهضه المصریه   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭‌ش۶۲۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الوجیز= وجیز >فی الحرب
کلاوزویتس ، کارل ؛  بیروت <ال>موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۳۵۵‬,‭۰۲‬,‭‌ک۶۳۴و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الف لیله و لیله
بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۷۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
باهیا روایه
امادو، ژوژه ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۷۶۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<السید=سید >سعید بن سلطان ۱۷۹۱- ۱۸۵۶ ، سیرته و دوره فی تاریخ عمان و زنجبار
سعیدروث ، رودولف ؛  بیروت دارالعربیه للموسوعات   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۵۳۰۹۲‬,‭‌س۵۵۹/‌س‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الشعر=شعر >العربی المعاصر قضایا، و ظواهره الفنیه و المعنویه
اسماعیل ، عزالدین ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ف‍لا۵۳۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
من تاریخ بغداد الاجتماعی
سعاده ، صفیه ؛  بیروت دار امواج   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۷‬,‭‌س۵۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هذا الحجر
سلمان ، سعید ؛  بیروت البراق   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌س۶۷۱‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دیوان فواد الخشن مختارات شامله
خشن ، فواد ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌خ۵۷۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیوان سعدی یوسف : اعمال الشریعه الکامله
یوسف ، سعدی ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ی۸۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Ancient world
Gochberg, S. Donalds ؛  Sandiego B.H.J   ، 1988
شماره راهنما: ‭930‬,‭G576A‬,‭Ed.4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Modern world
Knoebel, Edgar E. ؛  Sandiego Harcourt brace jovanovich   ، 1988
شماره راهنما: ‭909‬,‭.08‬,‭K72M‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to educational research
Charles, C.M. ؛  New York Longman   ، 1988
شماره راهنما: ‭370‬,‭.78‬,‭C475I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Acca study
Wood, Frank ؛  London Pitman   ، 1988
شماره راهنما: ‭657‬,‭.076‬,‭W873A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
International relations dictionary
Plano, Jack C. ؛  Langman   ، 1988
شماره راهنما: ‭327‬,‭.03‬,‭P712I‬,‭Ed.4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of art quotations
London Routledge   ، 1988
شماره راهنما: ‭703‬,‭D554‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Sound advice a basis for listening
Hagen, Stacy A. ؛  Englewood Cliffs Prentice-Hall   ، 1988
شماره راهنما: ‭428‬,‭.34‬,‭H143S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Ready made interview questions
Peel, Malcolm ؛  New Delhi Universal Book tall   ، 1988
شماره راهنما: ‭658‬,‭.31124‬,‭P385R‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Pickwick papers
Dichens, Charles John Huffam ؛  Oxford Oxford university press   ، 1988
شماره راهنما: ‭823‬,‭.8‬,‭D543P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9