کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 2000
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Authorship- Computer network resources
Philosophy, Jewish
Romance- History and criticism
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
Webster, John, 1580? - 1625? Duchess of Malfi
Malebranche, Nicholas, 1638 - 1715
Colonies- Dictionaries
Bilingualism
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
Jonson, Ben, 1573 - 1637
Political science
Yoga
Finn, Huckleberry (Fictitious character)- Fiction
Judaism- Relations- Islam- Sources
Shakespeare, William, 1564 - 1616 - Adaptations
Sacred books- History and criticism
Short Stories
ق‍رآن‌ -ت‍اری‍خ‌
Personality development
English drama
 
پدیدآور:
ج‍اب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ص‍ال‍ح‌
Kennedy, X.J.
دای‍ه‌، م‍ح‍م‍د رض‍وان‌
PataoJali
Tansey, Stephen D.
ن‍ول‍دک‍ه‌، ت‍ی‍ودور
Twain, Mark
Coward, Harold
Ashcroft, Bill
Shaffer, Davide R.
Cassill, R.V.
Ralph, John
 
ناشر:
Cambridge university press
دارال‍ف‍ک‍ر
Teach yourself
One World
Macmillan
Wadsworth
Jangal
دارال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌
Longman
Munshiram
Routledge
دار ن‍ش‍ر ج‍ورج‌ آل‍م‍ز
W.W. Norton
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge companion to Ben Jonson
Cambridge Cambridge university press   ، 2000
شماره راهنما: ‭822‬,‭.3‬,‭CH178‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Bilingualism reader
London Routledge   ، 2000
شماره راهنما: ‭306‬,‭.446‬,‭B595‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Literature: An introduction to fiction, poetry, and drama
Kennedy, X.J. ؛  New York Longman   ، 2000
شماره راهنما: ‭828‬,‭K36L‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Judaism and islam in practice: A sourcebook
New York Routledge   ، 2000
شماره راهنما: ‭296‬,‭.397‬,‭J92‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Politics: The basics
Tansey, Stephen D. ؛  London Routledge   ، 2000
شماره راهنما: ‭320‬,‭T168P‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ القرآن
نولدکه ، تیودور ؛  نیویورک دار نشر جورج آلمز   ، ۲۰۰۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۹‬,‭‌ن۸۱۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge companion to Malebranche
Cambridge Cambridge university press   ، 2000
شماره راهنما: ‭194‬,‭C178‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الشعر=شعر >التونسی المعاصر
جابری ، محمد صالح ؛  بیروت دارالغرب الاسلامی   ، 2000
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ج۱۱۵‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فی الادب الاندلسی
دایه ، محمد رضوان ؛  بیروت دارالفکر   ، ۲۰۰۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭د۳۴۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Jewish philosophy reader
London Routledge   ، 2000
شماره راهنما: ‭181‬,‭.06‬,‭J59‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Key Concepts in Post- Colonial Studies
Ashcroft, Bill ؛  London Routledge   ، 2000
شماره راهنما: ‭325‬,‭.303‬,‭A823K‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Scripture in the world religions: A short introduction
Coward, Harold ؛  Oxford One World   ، 2000
شماره راهنما: ‭291‬,‭.82‬,‭C874S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Adventures of Huckleberry Finn
Twain, Mark ؛  Esfahan Jangal   ، 2000
شماره راهنما: ‭813‬,‭.4‬,‭T969A‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Internet for writers
Ralph, John ؛  london Teach yourself   ، 2000
شماره راهنما: ‭025‬,‭.040248‬,‭R163I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Pataonjalis Yoga sutras: With the commentary of Vyasa and the gloss of Vachaspati Misra
PataoJali ؛  New Delhi Munshiram   ، 2000
شماره راهنما: ‭181‬,‭.45‬,‭P294P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Adaptations of Shakespeare: A critical anthology of plays from the seventeenth century to the present
London Routledge   ، 2000
شماره راهنما: ‭822‬,‭.33‬,‭A221‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge companion to medieval Romance
Cambridge Cambridge university press   ، 2000
شماره راهنما: ‭809‬,‭.02‬,‭C178‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Duches of Malfi: John Webstery
London Macmillan   ، 2000
شماره راهنما: ‭822‬,‭.3‬,‭D381‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Social and personality development
Shaffer, Davide R. ؛  Australia Wadsworth   ، 2000
شماره راهنما: ‭155‬,‭.418‬,‭S255S‬,‭Ed.4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Norton Anthology of short fiction
Cassill, R.V. ؛  London W.W. Norton   ، 2000
شماره راهنما: ‭808‬,‭.831‬,‭C345N‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9