کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Koosha, Mansur
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
College Readers
English language- conversation and phrase book
English language textbooks for foreign speakers
English Languege- Conversation and Phrase books
English Language- Textbooks for Foreign Speakers
English Language- Textbooks For Foreign Speakers
 
پدیدآور:
Koosha, Mansur
 
ناشر:
(SAMT)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
English for the Students of guidance & Counseling: Special education
Koosha, Mansur ؛  Tehran (SAMT)   ، 1996 - 2010
شماره راهنما: ‭428‬,‭.64‬,‭K82E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
English for Students of educational Administration
Koosha, Mansur ؛  Tehran (SAMT)   ، 1999=1378
شماره راهنما: ‭428‬,‭.43‬,‭K82E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
English for students of preschool and primary edueation
Koosha, Mansur ؛  Tehran (SAMT)   ، 1999=1378
شماره راهنما: ‭428‬,‭.43‬,‭K82E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
English for students of guidance
Koosha, Mansur ؛  Tehran (SAMT)   ، 2001=1380
شماره راهنما: ‭428‬,‭.64‬,‭K82E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
English for students of special education
Koosha, Mansur ؛  Tehran (SAMT)   ، 2001=1380
شماره راهنما: ‭428‬,‭.04‬,‭K82E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of educational technology
Koosha, Mansur ؛  Tehran (SAMT)   ، 1998=1377
شماره راهنما: ‭428‬,‭.34‬,‭K82E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
English for Students of educational Administration
Koosha, Mansur ؛  Tehran (SAMT)   ، 1999=1378
شماره راهنما: ‭428‬,‭.43‬,‭K82EA‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک