کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Qualitative research
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
Education- Research
qualitative research
Psychology- Research- Methodology
Medicine- Research- Methodology
Social service- Research- Methodology
Qualitative research- Methodology
Qualitative research
 
پدیدآور:
Flick, Uwe
Fink, Arlene
ت‍ولای‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۳-
Richards, Lyn
Webster, Leonard
Butler-Kisber, Lynn
Seidman, Irving
Sandelowski, Margarete
 
ناشر:
SAGE
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر، ان‍ت‍ش‍ارات‌
Teachers College Press
Springer
Routledge
Routledge/Falmer
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to qualitative research
Flick, Uwe ؛  London SAGE   ، 2006
شماره راهنما: ‭300‬,‭.723‬,‭F621I‬,‭Ed.3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Handling qualitative data: A practical guide
Richards, Lyn ؛  London SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭300‬,‭.723‬,‭R516H‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
How to conduct surveys: A step-by-step guide
Fink, Arlene ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 2006
شماره راهنما: ‭300‬,‭.723‬,‭F499H‬,‭Ed.3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
SAGE handbook of qualitative research in psychology
Los Angeles SAGE   ، 2008
شماره راهنما: ‭150‬,‭.72‬,‭S129‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Voice in qualitative inquiry: Challenging conventional, interpretive, and critical conceptions in qualitative research
London Routledge   ، 2009
شماره راهنما: ‭300‬,‭.723‬,‭V889‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Qualitative educational research in action: Doing and reflecting
London Routledge/Falmer   ، 2003
شماره راهنما: ‭370‬,‭.78‬,‭Q1‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Qualitative inquiry: Thematic, narrative and arts-informed perspectives
Butler-Kisber, Lynn ؛  Los Angeles SAGE   ، 2010
شماره راهنما: ‭300‬,‭.723‬,‭B985Q‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Handbook for synthesizing qualitative research
Sandelowski, Margarete ؛  New York Springer   ، 2006
شماره راهنما: ‭610‬,‭.72‬,‭S214H‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Contemporary qualitative research: Exemplars for science and mathematics educators
Dordrecht Springer   ، 2007
شماره راهنما: ‭300‬,‭.723‬,‭C761‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Using narrative inquiry as a research method: An introduction to using critical event narrative analysis in research on learning and teaching
Webster, Leonard ؛  London Routledge   ، 2007
شماره راهنما: ‭300‬,‭.723‬,‭W377U‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Qualitative research in social work
London SAGE   ، 2001
شماره راهنما: ‭361‬,‭.32072‬,‭Q1‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences
Seidman, Irving ؛  New York Teachers College Press   ، 2006
شماره راهنما: ‭300‬,‭.723‬,‭S458I‬,‭Ed.3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت
تولایی ، روح الله ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۵۰۹۸۱،آدرس ناشر :تهران ، خ . حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیر کبیر، انتشارات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌ت۹‌ف۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک