کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Ramsden, Paul
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
College teaching- Great Britain- Case studies
 
پدیدآور:
رم‍زدن‌، پ‍ل‌
Ramsden, Paul
 
ناشر:
Routledge/Falmer
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ دام‍غ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری رهبری در آموزش عالی
رمزدن ، پل ؛  تهران دانشگاه علوم پایه دامغان   ،
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۰۱۰۹۴۱‬,‭ر۶۹۸‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Learning to teach in higher education
Ramsden, Paul ؛  London Routledge/Falmer   ، 2003
شماره راهنما: ‭378‬,‭.1250941‬,‭R182L‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک