کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -ای‍ران‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
دف‍اع‌ غ‍ی‍رن‍ظام‍ی‌ -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ب‍ی‍ت‌ال‍م‍ق‍دس‌ -ت‍اری‍خ‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د و ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌
ع‍ق‍ود و ای‍ق‍اع‍ات‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
طلاب‌ -راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
م‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط ج‍اس‍م‌
ح‍م‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ع‍ال‍م‌ زاده‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍د
ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌؛ روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز؛ پ‍ای‍گ‍اه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید که از زبانهای اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است
کتاب مقدس .فارسی ؛  ایران انجمن کتاب مقدس ایران   ، ۱۱۸۳
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ک‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اورشلیم :بیت المقدس
حمیدی ، جعفر ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۴‬,‭‌ح۸۴۹‌ت‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سه نمایشنامه ی عروسکی
بیضائی ، بهرام ؛  تهران نگاه ؛ روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۵۷-۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ب۹۴۷‌س‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ابرام العقد عبر الانترنت
محمد، عبدالباسط جاسم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲‬,‭‌م۳۳۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معرفت شناسی علم سنجی
حیدری ، غلامرضا ؛  شیراز نوید شیراز؛ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۰۹۵۵‬,‭‌ح۹۴۹‌م‌ع‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش ملی پدافند غیر عامل و علوم انسانی
همایش ملی علمی پژوهشی پدافند غیرعامل ( اولین :۱۳۹۳ : کاشان ) ؛  کاشان دانشگاه کاشان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۰۹۵۵،/۳۵‬,‭‌ه۶۴۲‌م‌ن‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر زی طلبگی :هنجارشناسی جلوه های رفتاری حوزویان
عالم زاده نوری ، محمد ؛  قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۷۱‬,‭‌ع۲۲۷در‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک