کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
پایان نامه فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍س‍ن‌
اخ‍ت‍ر، م‍ه‍ی‍ن‌ ب‍ان‍و
رس‍ت‍م‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍رزه‌ئ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‌ن‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌
رم‍ض‍ان‌ زاده‌، ش‍ه‍رزاد
م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ش‍ه‍ودی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
غ‍ف‍اری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
رش‍ی‍دی‌ زرن‍دی‌، م‍ه‍دی‌
ن‍ی‍ک‍وب‍خ‍ت‌، ن‍اص‍ر
ب‍رف‍رازی‌، ح‍س‍ن‌
رس‍ت‍گ‍ار آران‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
رم‍ض‍ان‍ی‌، ض‍ح‍ی‌
م‍رادی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، اش‍رف‌
ق‍اس‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍س‍ن‌
طال‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍دی‌، ل‍ه‍راس‍ب‌
 
ناشر:
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تصحیح و شرح مشکلات مثنوی " یوسف و زلیخا "نورالدین عبدالرحمن جامی
نیکوبخت ، ناصر ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۳۷۰، ۲ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی کارایی برنامه درسی کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان رشته های مختلف آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی کاشان در سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۸
محمدی ، علی ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۲ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل و انگیزه مهاجرت روستائیان به شهر
اختر، مهین بانو ؛  دانشگاه تهران ۱۳۵۷
شماره راهنما: ۴، ۳۰۸، ک‌ س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
علل عدم گرایش دانش آموزان ممتاز به هنرستانهای فنی حرفه ای در شهرستان کاشان
مرادی ، ملیحه ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۸۰، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تحلیلی و نقد روش تفسیر عرفانی با نگاهی بر تفاسیر :لطائف الاشارات ، کشف الاسرار، التاویلات النجمیه ، تفسیر منسوب به ابن عربی
قاسم پور، محسن ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۳ ،KHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزشیابی نگرش معلمان و دانش آموزان نسبت به مسائل و میزان اثربخشی مشاوره در دبیرستانهای نظام جدید شهر جاجرم در سال تحصیلی ۷۴-۷۵
حسین نیا، مهدی ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۶۱، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت و علل و عوامل عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی شهر گچساران در سال تحصیلی ۷۴-۷۵
محمدی ، لهراسب ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۵، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه عزت نفس و وضعیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه نیاسر کاشان در سال تحصیلی ۷۴-۷۵
غفاری ، ابوالفضل ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۲۱، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی وضعیت تحصیلی دانش آموزان شاهد و عادی دوره ابتدایی در مدارس شاهد شهرستان زرند در سال تحصیلی ۱۳۷۳-۱۳۷۴
رشیدی زرندی ، مهدی ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۲۲، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ای پیرامون درصد موارد استفاده از تنبیه توسط اولیاء دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان کاشان در سال تحصیلی ۷۵-۷۶
حسنی ، عبدالمحسن ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۶، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای عملکرد دانش آموزان مقطع اول ابتدایی در آزمون بندر گشتالت و آزمون گردیناف شهرستان شیروان در سال تحصیلی ۷۵-۷۶
رمضان زاده ، شهرزاد ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۸۲، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
علل خودکشی در نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری و درمان آن
رمضانی ، ضحی ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۴۲، ۳۰۲،ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل عدم مشارکت فعال معلمان در شورای آموزگاران مقطع ابتدایی شهر بادرود و در سال تحصیلی ۱۳۷۵-۷۶
مرزه ئی ، حسین ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۸۱، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان و مقایسه فرسودگی کاری مشاوران شهرستان کاشان و آران و بیدگل در سال تحصیلی ۱۳۷۴-۷۵
نعمتی بیدگلی ، اشرف ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۷۸، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر رشته های نظری نظام جدید متوسطه سالهای تحصیلی ۷۱ و ۷۲ با نظام قدیم متوسطه سالهای تحصیلی ۶۹ و ۷۱ در دروس تخصصی منطقه آران و بیدگل
مشهودی بیدگلی ، علیرضا ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۵، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمائی ( پسرانه )منطقه نکاء در سال تحصیلی ۷۳-۷۴
رستم پور، علیرضا ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۲۵، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر روش تدریس سخنرانی و اکتشافی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان د ر درس علوم تجربی کلاس های سوم راهنمایی پسرانه ناحیه ۵ شهر اصفهان در سال تحصیلی ۷۴-۷۵
خلیلی ، علیرضا ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۷۳، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمائی تحصیلی در سال تحصیلی ۱۳۷۳-۷۴ در منطقه آران و بیدگل
رستگار آرانی ، علیرضا ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۲۴، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه کاشان در مورد شیوه تدریس اساتید در سال تحصیلی ۷۳-۷۴
برفرازی ، حسن ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۹، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی آراء تربیتی امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی
طالبی ، علی ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۶۷، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9