مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌-۱۹۵۳
گ‍رس‍ن‍گ‍ی‌
آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
آف‍ری‍ق‍ا - ت‍م‍دن‌
ت‍رک‍ی‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ -ام‍پ‍راطوری‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌،۱۹۱۸-۱۲۸۸
زب‍ان‌آم‍وزی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍راج‍ع‌ -خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌
ق‍ن‍ات‌ -ت‍اری‍خ‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -ت‍اری‍خ‌
آم‍ارگ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ای‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ژاپ‍ن‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-۱۹۴۵-
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ع‍م‍ران‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌
آم‍ار
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ت‍رک‍ی‍ه‌ -آداب‌ و رس‍وم‌ -داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
س‍وت‍ه‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
ش‍ال‍ی‍ن‌، ک‍ل‍ود
م‍وک‍ه‍رج‍ی‌، ا ۰ک‌
ک‍ارردان‍ک‍اس‌، ه‍ل‍ن‌
م‍اک‍ه‌، ژاک‌ ژروم‌ پ‍ی‍ر
رووف‌، ع‍ل‍ی‌
ج‍ه‍ودا، ج‍رال‍د
زل‍ه‌، گ‍اس‍ت‍ون‌
راج‌، دس‌
م‍اک‍ال‌، م‍ح‍م‍ود
ل‍ن‍ک‍س‍ت‍ر، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ل‍ف‍رد
م‍زل‍و، اب‍راه‍ام‌ ه‍ارول‍د
راج‍رز، دان‍ی‍ل‌
گ‍وب‍ل‍و، ه‍ان‍ری‌
ل‍طف‌آب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍او، اس‍ت‍ان‍ف‍ورد ج‍ی‌
ک‍ارف‍ان‍ت‍ان‌، ژان‌.ای‍و
ب‍ل‍ک‌ ول‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
چیرگی بر گرسنگی
کارفانتان ، ژان .ایو ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۸‬,‭‌ک۱۴۶‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
افقهای والاتر فطرت انسان
مزلو، ابراهام هارولد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۲‬,‭‌م۴۹۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روابط بین الملل در قرون جدید از کریستف کلمب تا کرامول
زله ، گاستون ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭ز۵۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه ما
رووف ، علی ؛  مشهد معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭ر۸۵۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید
شاو، استانفورد جی ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۱۰۱‬,‭‌ش۲۲۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تمدن سیاهان :تاریخ ، فنون ، هنرها، جوامع
ماکه ، ژاک ژروم پیر ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۶۰‬,‭‌م۱۵۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قنات :فنی برای دستیابی به آب
گوبلو، هانری ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۲۲‬,‭۳۷‬,‭‌گ۷۱۹‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای نمونه گیری
راج ، دس ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۳۳‬,‭ر۱۳۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه هاو کتابداران در عصر الکترونیک
لنکستر، فردریک ویلفرد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۲۸۵۴‬,‭‌ل۶۷۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و فلسفه کتابداری
موکهرجی ، ا ۰ک ؛  مشهد معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۹‬,‭‌م۸۴۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مرجع
جهودا، جرالد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌ج۹۶۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آمار پایه ای
بلک ول ، دیوید ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲۲‬,‭‌ب۶۵۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک شهری یا پویایی شهرها
شالین ، کلود ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۰۷‬,‭۷۶‬,‭‌ش۱۹۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
غصب حاکمیت فرمانروایان و فرمانبرداران در اتحاد جماهیر شوروی سیوسیالیستی
کارردانکاس ، هلن ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۲۰۹۴۷‬,‭‌ک۱۴۵‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مسائل توسعه روستائی :چشم اندازها، فضاهای روستائی و نظامهای زراعی مغرب -آفریقای سیاه -ملانزی
مشهد معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۰۷‬,‭۱۴۰۹۱۲۷‬,‭‌م۵۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد و آموزش و پرورش ، اصول و کاربردها
راجرز، دانیل ؛  مشهد معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭ر۱۳۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دندانهای غول
سوته ، کریستین ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۳۷‬,‭۵۲‬,‭‌س۷۹۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دهکده ای در آناتولی ، یادداشتهای یک معلم روستا
ماکال ، محمود ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۹۴‬,‭۳۵۳۳‬,‭‌م۱۵۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش بزرگسالان در کشورهای گوناگون
مشهد معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۴‬,‭آ۸۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رشد زبان
لطف آبادی ، حسین ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۴۰۱‬,‭۹‬,‭‌ل۴۷۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3