مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -ب‍ه‍داش‍ت‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -ب‍ه‍داش‍ت‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍ه‍داری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی علوم بهداشتی
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۶۱۳‬,‭آ۶۴۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت کودکان :مجموعه مقالات
سمینار هفته بهداشت کودکان ( ۱۳۶۳ :تهران ) ؛  [تهران ] وزارت بهداری   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۰۴۳۲۰۶‬,‭‌س۷۵۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه مجموعه مقالات سازمانهای یونیسف - بهداشت جهانی
[تهران ] وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر آموزش بهداشت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۰۴۳۲‬,‭‌ی۹۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده :رویکرد مددکاری اجتماعی
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۲۹۳‬,‭آ۶۴۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی برای دانشجویان
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، معاونت فرهنگی ، دفتر برنامه ریزی اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۴۶‬,‭۷‬,‭آ۶۴۲‌م‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک