مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اح‍م‍دپ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ب‍اس‌ ص‍ف‍وی‌ اول‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۹۷۸- ۱۰۳۸ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۱۶۰-۱۱۰۰ ق‌
ت‍ی‍م‍ور گ‍ورک‍ان‍ی‌،۸۰۷-۷۳۶ ق‌ -.ج‍ن‍گ‍ه‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ -ای‍ران‌ -س‍م‍ن‍ان‌
دوب‍ی‍ت‍ی‍ه‍ا -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
آغ‍ام‍ح‍م‍دخ‍ان‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۲۱۱-۱۱۵۵ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۳۱۳-۱۲۴۷ ق‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ف‍وی‌ اول‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۹۳۰-۸۹۲ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ف‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۱۳۵-۱۱۰۵ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ح‍س‍ن‌ ص‍ب‍اح‌،۵۱۸-۴۸۳ ق‌
چ‍ن‍گ‍ی‍زخ‍ان‌، ۵۴۹ - ۶۲۴ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ران‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
ل‍طف‍ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ زن‍د، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۱۸۱ ؟-۱۲۰۹ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ک‍ار -ش‍ع‍ر
ت‍ی‍م‍ور گ‍ورک‍ان‍ی‌، ۷۳۶ - ۸۰۷ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ک‍ری‍م‌ خ‍ان‌ زن‍د، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۱۱۳ ؟-۱۱۹۳ق‌
ع‍ب‍اس‌ ص‍ف‍وی‌ اول‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۰۳۸-۹۷۸ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دپ‍ن‍اه‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ام‍ی‌، ق‍رن‌۹ ق‌
اح‍م‍دپ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ب‍ام‍داد
ت‍رف‍ن‍د
ح‍اف‍ظ
س‍روش‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
م‍ح‍م‍د اح‍م‍دپ‍ن‍اه‍ی‌
ن‍م‍ون‍ه‌
ح‍اف‍ظ ن‍وی‍ن‌
ن‍ش‍ر ن‍دا
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍م‍ون‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آغامحمدخان قاجار چهره حیله گر تاریخ
احمدپناهی ، محمد ؛  [تهران ] کتاب نمونه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۲۰۹۲‬,‭آ۶۱۱/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شعر کار در ادب فارسی بازتاب کار در شعر شاعران گذشته و معاصر
احمدپناهی ، محمد ؛  تهران محمد احمدپناهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹۳۵۵‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آداب و رسوم مردم سمنان
احمدپناهی سمنانی ، محمد ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۹۰‬,‭۰۰۹۵۵۸۳‬,‭‌ف‍لا۲۷۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چنگیزخان چهره خون ریز تاریخ
احمدپناهی ، محمد ؛  تهران حافظ نوین   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ناصرالدین شاه فراز و فرود استبداد سنتی در ایران
احمدپناهی ، محمد ؛  تهران نمونه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کریمخان زند :نیکوترین زمامدار تاریخ ایران
احمدپناهی ، محمد ؛  تهران نشر ندا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۳۲‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسن صباح :چهره شگفت انگیز تاریخ
احمدپناهی ، محمد ؛  تهران حافظ   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۵۴۱‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شاه اسماعیل صفوی :مرشد سرخ کلاهان
احمدپناهی ، محمد ؛  تهران کتاب نمونه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۱۲‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ظفرنامه :تاریخ فتوحات امیرتیمور...
نظام الدین شامی ، قرن ۹ ق ؛  تهران بامداد   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۶۶۱‬,‭‌ن۴۸۵ظ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شاه سلطان حسین صفوی :تراژدی ناتوانی حکومت
احمدپناهی ، محمد ؛  تهران کتاب نمونه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۱۹‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نادرشاه
احمدپناهی ، محمد ؛  [تهران ] کتاب نمونه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۲۲‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
لطفعلی خان زند از شاهی تا تباهی
احمدپناهی ، محمد ؛  تهران کتاب نمونه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۳۶۰۹۲‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شاه عباس کبیر :مرد هزار چهره
احمدپناهی ، محمد ؛  [تهران ] کتاب نمونه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۲۰۹۲‬,‭‌ع۲۸۸/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دوبیتی های بومی سرایان ایران :زندگی و نمونه آثار
احمدپناهی ، محمد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۹۷‬,‭‌ف‍لا۲۷۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تیمور لنگ :چهره هراس انگیز تاریخ
احمدپناهی ، محمد ؛  تهران حافظ نوین   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۶۶۱‬,‭‌ت۹۸۱/‌س‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ترانه و ترانه سرایی در ایران :سیری در ترانه های ملی ایران
احمدپناهی ، محمد ؛  تهران سروش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۴‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شاه عباس کبیر
احمدپناهی ، محمد ؛  تهران ترفند   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۲‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک