مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍رک‍ی‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ع‍ش‍ق‌ در ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ان‍ق‍لاب‍ی‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲-۶۰۴ ق‌ -.ع‍ش‍ق‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - ت‍اث‍ی‍ر ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ف‍ت‍اح‌، ال‍ه‍ام‍ه‌
ع‍ب‍ادی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍رزاد، م‍س‍ع‍ود
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ازرون‍ی‌، اح‍م‍د
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
دس‍ت‌غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ه‍اش‍م‌ پ‍ور س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ت‍وف‍ی‍ق‌
ن‍ق‍ی‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍روزان‍ف‍ر،ب‍دی‍ع‌ ال‍زم‍ان‌
اک‍ب‍ری‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
طاه‍ری‌ م‍ب‍ارک‍ه‌، غ‍لام‌م‍ح‍م‍د
آژن‍د، ی‍ع‍ق‍وب‌
رزم‍ج‍و، ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍م‍ائ‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ه‍ب‍ودی‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌
م‍ش‍ی‍ری‌، م‍ه‍ش‍ی‍د
 
ناشر:
خ‍ن‍ی‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ال‍ه‍دی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ش‍ورای‌ گ‍س‍ت‍رش‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
زوار
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌
ت‍وس‌
ب‍ه‍ارس‍ت‍ان‌
گ‍ه‍ر ن‍ش‍ر
ق‍ق‍ن‍وس‌
ده‍خ‍دا
ن‍ش‍ر ه‍م‍ا
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >الفارسی فی اهم ادواره و اشتهر اعلامه
محمدی ، محمد ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌م۳۵۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علوم و ادبیات ایرانی
صفا، ذبیح الله ؛  ابن سینا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌ص۶۳۸‌ت‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات ایران
همائی ، جلال الدین ؛  تهران نشر هما   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۰۰۰۹‬,‭‌ه۶۵۷ ‌ت ‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درباره ادبیات نوین ایران پیش از نهضت مشروطه
بهبودی ، هدایت الله ؛  [ تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶‬,‭‌ب۸۳۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دریچه ای به نظریه های ادبی
طاهری مبارکه ، غلام محمد ؛  [ تهران ] علوم و فنون   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭ط۳۱۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عشق در مثنوی معنوی همراه با پژوهشی در شعر فارسی
حسینی کازرونی ، احمد ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م/‌ن‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گرایشهای متضاد در ادبیات معاصر ایران
دست غیب ، عبدالعلی ؛  تهران خنیا   ، ۳۰۶ص
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭د۵۴۷‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی از تاریخ ادبیات ایران
فروزانفر،بدیع الزمان ؛  [تهران ] دهخدا   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۰۰۰۹‬,‭‌ف۵۹۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی
صفا، ذبیح الله ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌ص۶۳۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
از گذشته ادبی ایران :
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  تهران انتشارات بین المللی الهدی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭ز۴۳،‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نقد و تحلیل ادبیات انقلاب اسلامی
اکبری ، منوچهر ؛  ترهان سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶۲‬,‭‌ف‍لا۶۵۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دریچه ای به بوستان ادب پارسی
نقیبی ، محمود ؛  بهارستان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶۲‬,‭‌ن۵۹۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی
رزمجو، حسین ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭ر۴۶۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
عشق و عرفان فرهنگ قیاسی
مشیری ، مهشید ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹۳۵۴‬,‭‌م۵۹۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات نوین ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی
آژند، یعقوب ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶‬,‭آ۵۱۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جریانهای عمده در ادبیات ایران
فرزاد، مسعود ؛  ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۰۰۰۹‬,‭‌ف۴۸۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
یادنامه کنگره بررسی تاثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر
تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌خ۷۴۶‌ک‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به روند نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسی در ترکیه
مفتاح ، الهامه ؛  تهران شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۹۵۶۱‬,‭‌م۶۹۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر ادبیات معاصر ایران
عبادیان ، محمود ؛  تهران گهر نشر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌ع۲۷۴د‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات
هاشم پور سبحانی ، توفیق ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ه۲۴۶ ‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9