مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اس‍ت‍رآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍ر،- ۱۱۸۰؟ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۱۶۰-۱۱۰۰ ق‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍رآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍ر،- ۱۱۸۰؟ق‌
اس‍ت‍رآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍ر،۱۱۸۰ ؟ق‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دره نادره : تاریخ عصر نادرشاه
استرآبادی ، محمدمهدی بن محمدنصیر،- ۱۱۸۰؟ق ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۲‬,‭‌ف‍لا۴۸۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جهانگشای نادری
استرآبادی ، محمدمهدی بن محمدنصیر،۱۱۸۰ ؟ق ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۲‬,‭‌ف‍لا۴۸۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک