مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اس‍ل‍ی‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
پ‍ی‍ن‍ت‍ر، ه‍ارول‍د،۱۹۳۰ - - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍م‍ای‍ش‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
س‍ت‍اری‌، ج‍لال‌
پ‍ی‍ن‍ت‍ر، ه‍ارول‍د
اس‍ل‍ی‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ت‍وس‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( دف‍ت‍رم‍رک‍زی‌)، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ت‍اب‌ آم‍ه‌
پ‍ی‍ام‌
ن‍م‍ای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آثار پینتر
اسلین ، مارتین ؛  تهران جهاددانشگاهی ( دفترمرکزی )، واحد فوق برنامه بخش فرهنگی ، واحد انتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ب۹۸۸/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نماد و نمایش
ستاری ، جلال ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۷۹۲‬,‭‌س۳۴۵‌ند‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بازگشت به خانه
پینتر، هارولد ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۹۱۴‬,‭‌پ۹۸۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نمایش چیست
اسلین ، مارتین ؛  تهران نمایش   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۲‬,‭‌ف‍لا۵۲۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر و ضد تئاتر
اسلین ، مارتین ؛  تهران پیام   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۷۹۲‬,‭۰۱۴‬,‭‌ف‍لا۵۲۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر ابسورد
اسلین ، مارتین ؛  تهران کتاب آمه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۲۰۴‬,‭‌ف‍لا۵۲۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک