مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ال‍ی‍اده‌، م‍ی‍رچ‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روم‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
دی‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌
اس‍اطی‍ر -ت‍اری‍خ‌
ادی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ -اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ادی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
اس‍اطی‍ر -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ش‍م‍ن‍ی‍س‍م‌
ت‍ش‍رف‌
دی‍ن‌
اس‍اطی‍ر
 
پدیدآور:
ال‍ی‍اده‌، م‍ی‍رچ‍ا
 
ناشر:
ادی‍ان‌
آگ‍اه‌
پ‍ارس‍ه‌
س‍روش‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ک‍ت‍اب‌ پ‍ارس‍ه‌
اس‍طوره‌
ت‍وس‌
ف‍راروان‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍اپ‍ی‍روس‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ پ‍ارس‍ه‌
ف‍ک‍رروز
زری‍ن‌
ال‍ع‍رب‍ی‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین ها و نمادهای آشناسازی :رازهای زادن و دوباره زادن
الیاده ، میرچا ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۷۵۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
افسانه و واقعیت
الیاده ، میرچا ؛  تهران پاپیروس   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۷۵۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره ، رویا، راز
الیاده ، میرچا ؛  تهران فکرروز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۲‬,‭‌ف‍لا۷۵۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
در خیابان مینتولاسا :یک رمان و دونوویل
الیاده ، میرچا ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۵۹‬,‭۳۳۴‬,‭‌ف‍لا۷۵۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رساله در تاریخ ادیان
الیاده ، میرچا ؛  تهران سروش   ، ۱۳۸۵-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۰‬,‭‌ف‍لا۷۵۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدس و نامقدس
الیاده ، میرچا ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۰‬,‭‌ف‍لا۷۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<المقدس =مقدس >و الدینوی
الیاده ، میرچا ؛  دمشق العربی للطباعه و النشر و التوزیع   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۲۹۰‬,‭‌ف‍لا۷۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
متون مقدس بنیادین از سراسر جهان
الیاده ، میرچا ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۵-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۲۰۰‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۷۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چشم اندازهای اسطوره
الیاده ، میرچا ؛  تهران توس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۷۵۳‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شب های بنگال
الیاده ، میرچا ؛  تهران اسطوره   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۵۹‬,‭۳۳۴‬,‭‌ف‍لا۷۵۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شمنیسم :فنون کهن خلسه
الیاده ، میرچا ؛  قم ادیان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۱۴۴‬,‭‌ف‍لا۷۵۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره و آیین از روزگار باستان تا امروز
الیاده ، میرچا ؛  تهران اسطوره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۷۵۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نمادپردازی ، امر قدسی و هنر
الیاده ، میرچا ؛  تهران پارسه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۱۷۵‬,‭‌ف‍لا۷۵۳‌ن‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تصاویر و نمادها
الیاده ، میرچا ؛  تهران کتاب پارسه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۲۰۳‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۷۵۳‌ت‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدس و نامقدس :ماهیت دین
الیاده ، میرچا ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۰‬,‭‌ف‍لا۷۵۳‌م‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اندیشه های دینی
الیاده ، میرچا ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭‌ف‍لا۷۵۳‌ت‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آیین ها و نمادهای تشرف :اسرار تولد و نوزایی
الیاده ، میرچا ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۷۵۳آ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک