مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ان‍وار، پ‍روی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راج‍ع‌
ادب‍ی‍ات‌ س‍رخ‍پ‍وس‍ت‍ی‌ -ک‍ان‍ادا -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ان‍وار، پ‍روی‍ن‌( اس‍ت‍ع‍لام‍ی‌)
ان‍وار، پ‍روی‍ن‌(اس‍ت‍ع‍لام‍ی‌)
ان‍وار، پ‍روی‍ن‌
 
ناشر:
زوار
ن‍ش‍رک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماءخذشناسی و استفاده از کتابخانه
انوار، پروین ؛  تهران زوار   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۰۲‬,‭‌ف‍لا۸۹۶‌م‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماءخذشناسی و استفاده از کتابخانه
انوار، پروین ؛  [تهران ] زوار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۰۲‬,‭‌ف‍لا۸۹۶‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به ادبیات سرخ پوستان کانادا با اشاره به زیربنای جامعه شناسی و فرهنگ های سنتی آنها...
انوار، پروین ( استعلامی ) ؛  تهران زوار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۹۷‬,‭‌ف‍لا۸۹۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ماخذشناسی و استفاده از کتابخانه و منابع الکترونیکی در اینترنت
انوار، پروین (استعلامی ) ؛  تهران نشرکتابدار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۸۹۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماخذشناسی و استفاده از کتابخانه
انوار، پروین ( استعلامی ) ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۸۹۶‌م‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک