مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
خ‍ری‍د( ک‍الا و خ‍دم‍ات‌ -)م‍دی‍ری‍ت‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار
ت‍دارک‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ره‍ب‍ری‌
 
پدیدآور:
ب‍اب‍ای‍ی‌ زک‍ل‍ی‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اول‍دک‍ورن‌، راج‍ر
ک‍ی‍پ‍ن‌ ب‍رج‍ر، ت‍ون‍ی‌
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
وج‍دان‍ی‌، ف‍وءاد
ش‍ی‍ل‍دز، م‍ورل‌ ج‍ی‌.
ل‍وی‍ن‌، ری‍چ‍ارد آی‌.
ذگ‍ردی‌، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، م‍ه‍رداد
ح‍م‍ی‍دی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا
م‍ظاه‍ری‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ک‍اران‌، اوم‍ا
ت‍وف‍ی‍ق‌، اح‍م‍د ج‍م‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
س‍م‍ت‌
وزارت‌ ت‍ع‍اون‌
ت‍رم‍ه‌
ش‍ب‍اوی‍ز
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
ات‍ح‍اد- آی‍لار
دارال‍ج‍ام‍ع‍ات‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا ن‍م‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
خ‍ات‍ون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
نه برای لقمه ای نان
ماتسوشیتا، کونوسوکی ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۵۰‬,‭۱۳‬,‭‌م۱۱۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مفاهیم اساسی مدیریت بازرگانی
وجدانی ، فوءاد ؛  تهران وزارت تعاون   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۸۰‬,‭۱۰۶۸‬,‭و۴۲۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار کاربردی در اقتصاد، بازرگانی و مدیریت
حمیدی زاده ، محمدرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲۲‬,‭‌ح۸۵۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای مقداری در مدیریت بازرگانی
مظاهری ، هوشنگ ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۸۰‬,‭۱۰۶۸‬,‭‌م۶۳۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت بازرگانی
رضائیان ، علی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۶۵۰‬,‭ر۵۷۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سفارشات خارجی
مهربان ، رضا ؛  تهران فرهنگ جهان فردا نما   ، ۱۳۶۳-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۵۰‬,‭‌م۸۷۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سفارشات خارجی
سازمان صنایع ملی ایران ؛  تهران سازمان صنایع ملی ایران ، روابط عمومی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۶۵۰‬,‭‌س۱۵۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کنترل و کاربرد اصول مدیریت بازرگانی
اولدکورن ، راجر ؛  تهران خاتون   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۸۰‬,‭۱۰۶۸‬,‭‌ف‍لا۹۳۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات فی اداره الاعمال
توفیق ، احمد جمیل ؛  اسکندریه دارالجامعات المصریه   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۶۵۰‬,‭‌ت۸۵۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در مدیریت
سکاران ، اوما ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۰۰۷۲‬,‭‌س۶۱۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی اینترنتی
علی پور، مهرداد ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۸‬,‭‌ع۸۴۸‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و سفارشات خارجی جامع و اصول و فنون مذاکره بازرگانی
عباسی ، علی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۶۵۰‬,‭‌ع۲۹۸‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رهبری ( در واحدهای تجاری )
کیپن برجر، تونی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۹۲‬,‭‌ک۹۴۶ر‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت صادرات موفق و مذاکره بازرگانی
عباسی ، علی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۸۴۸‬,‭‌ع۲۹۸‌ف‍لا‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیک و برنامه ریزی منابع سازمان
شیلدز، مورل جی . ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۸۰۰۲۸۵‬,‭‌ش۹۸۶‌ت‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آمار برای مدیریت
لوین ، ریچارد آی . ؛  تهران اتحاد- آیلار   ، ۱۳۹۰-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲۲‬,‭‌ل۸۱۸آ‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی بین المللی
بابایی زکلیکی ، محمدعلی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۸۴۸‬,‭‌ب۱۱۹‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی ( ۱۳۸۸-۱۳۸۰ ) همراه با پاسخ های تشریحی شامل دروس ریاضی و آمار -اقتصاد خرد و کلان -تئوری های مدیریت -زبان عمومی و تخصصی -مدیریت مالی -تحقیق در عملیات -بازاریابی
تهران کتابخانه فرهنگ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م‌ب۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و سیستم های برنامه ریزی و کنترل انبار
عباسی ، علی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۷۲‬,‭‌ع۲۹۸‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحریم و اختلال در زنجیره تامین :تجزیه و تحلیل و راهکارهای مقابله
ذگردی ، حسام الدین ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۷‬,‭ذ۴۸‌ت‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3