مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ور
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌
ف‍ارس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‌ ی‍روی‍ش‌، م‍ان‍ف‍رد
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
وی‍ل‍س‍ون‌، اوا
ک‍م‍پ‌ب‍ل‌، ف‍رن‍ک‌
ه‍ال‌، راب‍رت‌ ان‍درس‍ون‌
ب‍وخ‍ن‍س‍ک‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
س‍م‍ت‌
ک‍ت‍اب‌ زم‍ان‌
ن‍ش‍ر ن‍و
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ت‍وت‍ی‍ا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مغز و رفتار :زیست شناسی در زندگی روزمره
کمپ بل ، فرنک ؛  [تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭۰۱‬,‭‌ک۷۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه مصور
[تهران ] آگاه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭د۲۵۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درباره زبان
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۴۰۰‬,‭‌ب۲۲۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چهار گفتار درباره زبان
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۴۰۰‬,‭‌ب۲۲۹‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان و تفکر
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران کتاب زمان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۴۰۰‬,‭‌ب۲۲۹ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زبان و زبانشناسی
هال ، رابرت اندرسون ؛  تهران کتابهای جیبی امیرکبیر؛ علمی و فرهنگی   ، ۱۳۵۰- ۱۳۶۳ -۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۴۰۰‬,‭‌ه۳۲۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسائل زبانشناسی نوین
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۴۰۷‬,‭‌ب۲۲۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون زبان و زبانشناسی
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ب۲۲۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زبانشناسی جدید
بی یرویش ، مانفرد ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ب۹۹۹ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی بر بنیاد یک نظریه عمومی زبان
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۶- ۱۳۸۰ -۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ب۲۲۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی تازه به دستور زبان فارسی
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ب۲۲۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر انگلیسی -فارسی
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ب۲۲۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای اسلامی
ویلسون ، اوا ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۴‬,‭و۹۴۲ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فلسفه
بوخنسکی ، یوسف ؛  تهران نشر نو   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۱۰۱‬,‭‌ب۷۵۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فلسفه
بوخنسکی ، یوسف ؛  تهران توتیا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۱۰۱‬,‭‌ب۷۵۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر پویا انگلیسی - فارسی
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ب۲۲۹‌ف‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ همایندها پویا :انگلیسی -فارسی
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ب۲۲۹‌ف‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات پویا انگلیسی -فارسی
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ب۲۲۹‌فر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک