مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍ه‍زادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ک‍رم‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ک‍ت‍اب‍داری‌ -پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -چ‍ک‍ی‍ده‌ ه‍ا
ع‍روض‌
ب‍دی‍ع‌
طن‍ز ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا
ف‍رش‍ی‍دورد، خ‍س‍رو
ق‍دس‍ی‌، آق‍اف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۵۸-۱۲۶۸ ق‌
ب‍ه‍زادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
آرام‍ی‍ده‌، ل‍ی‍لا
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ص‍دوق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
[طه‍وری‌]
ه‍ی‍رم‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علم عروض و قافیه
بهزادی ، حسین ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۱‬,‭‌ب۸۶۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده متون ادب فارسی و آیین نگارش
بهزادی ، حسین ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ب۸۶۱‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده متون ادب فارسی
بهزادی ، حسین ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ب۸۶۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تذکره شاعران کرمان " ستارگان کرمان "
بهزادی ، حسین ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ب۸۶۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیری در بدیع
بهزادی ، حسین ؛  تهران نشر صدوق   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۲‬,‭‌ب۸۶۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شمع جمع
قدسی ، آقافتح الله ،۱۳۵۸-۱۲۶۸ ق ؛  تهران نشر صدوق   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ق۴۳۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طنز و طنزپردازی در ایران
بهزادی ، حسین ؛  تهران نشر صدوق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۷‬,‭۰۰۹‬,‭‌ب۸۶۱ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزشهای دینی ، حکمی ، عرفانی ، صور خیال در مخزن الاسرار نظامی گنجوی
آرامیده ، لیلا ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۲۷ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دامنی گل
فرشیدورد، خسرو ؛  [تهران ] [طهوری ]   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ف ۵۴۲ د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چکیده نامه پایان نامه های کتابداری و اطلاع رسانی
صدیق بهزادی ، ماندانا ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۰۲‬,‭‌ص۵۶۹‌چ‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک