مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ص‍ب‌ پ‍ای‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
خ‍وان‍دن‌( اب‍ت‍دای‍ی‌ -)راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ ن‍ات‍وان‌ در ی‍ادگ‍ی‍ری‌ -آم‍وزش‌
خ‍ان‍واده‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
اب‍ن‌ ش‍ه‍ی‍د ال‍ث‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌،۱۰۱۱-۹۵۹ ق‌ .م‍ع‍ال‍م‌ال‍دی‍ن‌ و م‍لاذال‍م‍ج‍ت‍ه‍دی‍ن‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
زن‍اش‍وی‍ی‌ -روان‌ درم‍ان‍ی‌
خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -اخ‍ت‍لالات‌ در ک‍ودک‍ان‌ -ری‍اض‍ی‍ات‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ -خ‍ان‍واده‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍ارس‍ا ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ درم‍ان‍ی‌
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ روان‌ پ‍وی‍ای‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -اخ‍ت‍لالات‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ش‍اوره‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
آری‍ا، ع‍ب‍اس‌
درای‍دن‌، وی‍ن‍دی‌
دان‍ووان‌، ج‍ی‍م‍ز م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری‌
اع‍ت‍م‍ادی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ن‍ی‍ن‍ان‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ه‍ل‍ف‍ورد، ک‍ی‍م‌
ه‍وروی‍ت‍س‌، ج‍ی‍م‍ز اس‌.
س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌ .پ‍ی‌.
ت‍وک‍ورو، م‍اری‍و
ه‍وارد، س‍وزان‌
ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۲۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
اح‍م‍دای‍ی‌، آرزو( طالاری‌ زاده‌)
ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ک‍ان‍ل‍ی‌، ک‍ال‍ی‌ وای‍ت‌
ب‍وی‍لاک‍وآ، ل‍وئ‍ی‍س‌
 
ناشر:
وان‍ی‍ا؛ زرب‍اف‌ اص‍ل‌
م‍ب‍ن‍ا
دان‍ژه‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ م‍ص‍طف‍وی‌
ف‍راروان‌
ارس‍ب‍اران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح معالم الدین
اعتمادی تبریزی ، مصطفی ؛  قم کتابفروشی مصطفوی   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۱۲‬,‭‌ف‍لا۱۵۹‌م،/‌ش‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب درمانی
تبریزی ، مصطفی ،۱۳۲۴ - ، مترجم ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۸۵۱۶‬,‭‌ت۳۲۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درمان اختلالات دیکته نویسی
تبریزی ، مصطفی ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹۱۴‬,‭‌ت۳۲۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی خانواده و خانواده درمانی
تهران فراروان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۵۶۰۳‬,‭‌ف۶۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب درمانی
آریا، عباس ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۶‬,‭آ۴۳۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان خوانی
احمدایی ، آرزو( طالاری زاده ) ؛  تهران مبنا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۴۰۷‬,‭‌ف‍لا۲۷۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تکالیف خانواده درمانی
بویلاکوآ، لوئیس ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۵۶‬,‭‌ب۷۹۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زوج درمانی - روابط موضوعی
دانووان ، جیمز مونتگمری ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۵۶‬,‭د۷۲۳ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درمان اختلالات ریاضی
تبریزی ، مصطفی ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۶-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹۰۴۴۷‬,‭‌ت۳۲۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شادمانی درونی :روانشناسی مثبت گرا در خدمت خشنودی پایدار
سلیگمن ، مارتین ای .پی . ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭‌س۶۸۱‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره روان پویایی :مختصر و مفید
هوارد، سوزان ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۴‬,‭‌ه۷۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره در عمل ( مختصر و مفید)
درایدن ، ویندی ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۳‬,‭د۴۲۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی )AT(
هورویتس ، جیمز اس . ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۵۶‬,‭‌ه۸۱۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درمان شناختی :مختصر و مفید
نینان ، مایکل ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۴۲‬,‭‌ن۹۸۸د ‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زوج درمانی کوتاه مدت :یاری به زوجین برای کمک به خودشان
هلفورد، کیم ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۴‬,‭‌ه۶۲۴ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرورش توانایی های ذهنی و رفع اختلالات یادگیری ویژه ( والدین ، معلمان ، مشاوران )
احمدایی ، آرزو( طالاری زاده ) ؛  تهران مبنا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۲۷۸‌پ‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختلالات یادگیری
تبریزی ، مصطفی ؛  تهران وانیا؛ زرباف اصل   ، ۱۳۸۸-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹‬,‭‌ت۳۲۲‌فر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مغز و خلاقیت
توکورو، ماریو ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭۸۲‬,‭‌ت۸۶۵‌م‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی مثبت
کانلی ، کالی وایت ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۵۶‬,‭‌ک۳۱۸‌خ‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک