مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍م‍دن‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍س‌ از اس‍لام‌
ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-۱۹۷۰
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
آس‍ی‍ا -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍م‍دن‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
ای‍ران‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۱۴
ت‍م‍دن‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍م‍دن‌ ع‍رب‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -س‍اس‍ان‍ی‍ان‌،۶۵۱-۲۲۶ م‌
روس‍ی‍ه‌ -ت‍م‍دن‌
م‍ص‍ر -ت‍م‍دن‌
ت‍م‍دن‌ -ت‍اری‍خ‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ل‍وک‍ون‍ی‍ن‌، ولادی‍م‍ی‍ر گ‍ری‍گ‍وروی‍چ‌
ک‍اش‍ف‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ت‍اف‍ل‍ر، آل‍وی‍ن‌
وی‍س‌، آرت‍ور
آل‍وس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ش‍ک‍ری‌
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
ه‍وار، ک‍ل‍م‍ان‌
ج‍ک‍س‍ون‌، آب‍راه‍ام‌ وال‍ن‍ت‍ای‍ن‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز
وک‍ی‍ل‍ی‌، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌
ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د
راون‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ه‍رم‍ان‌، ج‍ورج‍ی‍ن‍ا
گ‍روس‍ه‌، رن‍ه‌
ح‍س‍ن‌، ح‍س‍ن‌اب‍راه‍ی‍م‌
ک‍اظم‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ب‍اه‍ن‍ر، م‍ح‍م‍دج‍واد
م‍رع‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ل‍وک‍اس‌، ه‍ن‍ری‌
ف‍رای‌، ری‍چ‍اردن‌
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
دارال‍ف‍ک‍ر
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ن‍ش‍ر م‍ح‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍دی‍ث‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
س‍روش‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍اوی‍دان‌
ال‍ب‍رز
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌؛ خ‍وارزم‍ی‌؛ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍وی‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دار ال‍رائ‍د ال‍ع‍رب‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وآم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بلوغ الارب فی معرفه احوال العرب
آلوسی ، محمود شکری ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ،
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۷۴۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن از کهن ترین روزگار تا سده ما
لوکاس ، هنری ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌ل۷۵۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علوم و ادبیات ایرانی
صفا، ذبیح الله ؛  ابن سینا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌ص۶۳۸‌ت‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عصر زرین فرهنگ ایران
فرای ، ریچاردن ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۴‬,‭‌ف۳۵۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مصرفی فجرالاسلام من الفتح العربی الی قیام الدوله الطولونیه
کاشف ، اسماعیل ؛  بیروت دار الرائد العربی   ، ۱۴۰۶ه.
شماره راهنما: ‭۹۶۲‬,‭۰۲‬,‭‌ک۱۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
از کهکشان تا تمدن اقوام خاورمیانه قبل از میلاد مسیح
مرعشی ، علی ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات حدیث   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۱‬,‭‌م۴۶۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحولات اجنماعی
راوندی ، مرتضی ؛  تهران حبیبی   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۶‬,‭ر۲۸۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جهان اسلام و روابط خارجی آن از آغاز تا امروز
کاظمی شیرازی ، محمدحسن ؛  شیراز نوید   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ک۲۳۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ آسیا
گروسه ، رنه ؛  تهران علمی   ، ۱۳۲۹
شماره راهنما: ‭۹۵۰‬,‭‌گ۳۷۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مسکو و ریشه های فرهنگ روسی
ویس ، آرتور ؛  تهران علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش عالی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۹۴۷‬,‭و۸۸۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تمدن ایران ساسانی :
لوکونین ، ولادیمیر گریگورویچ ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۳‬,‭‌ل۷۶۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آذربایجان پیش از تاریخ و پس از آن
وکیلی ، اسمعیل ؛  [تهران ] ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳‬,‭و۶۹۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
داستان تمدن
نمازی ، محمد ؛ 
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌ن۶۴۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سفرنامه جکسن :ایران در گذشته و حال
جکسون ، آبراهام والنتاین ویلیامز ؛  تهران شرکت سهامی ؛ خوارزمی ؛ علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۹-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۸۰۴‬,‭‌ج۴۹۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان
هرمان ، جورجینا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱‬,‭‌ه۵۲۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ایران و تمدن ایرانی
هوار، کلمان ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱‬,‭‌ه۷۵۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ورقهای آینده
تافلر، آلوین ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۰۹۷۳‬,‭‌ت۲۳۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سیاسی اسلام
حسن ، حسن ابراهیم ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ح۵۱۱‌ت‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الاسلام السیاسی و الدینی و الثقافی و الاجتماعی
حسن ، حسن ابراهیم ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۹۶۴م
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ح۵۱۱‌ت‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و تمدن اسلامی
باهنر، محمدجواد ؛  قم نشر محب   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۲‬,‭‌ب۲۹۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9