مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍رج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ادب‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ وب‍ی‍ان‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
 
پدیدآور:
ج‍رج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌
دار ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌
دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌
دارال‍ج‍ل‍ی‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسرار البلاغه
جرجانی ، عبدالقادر بن عبدالرحمن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۳۶۳‌ف‍لا‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسرار البلاغه
جرجانی ، عبدالقادر بن عبدالرحمن ؛  بیروت دارالجلیل   ، ۱۴۱۱ق
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۳۶۳‌ف‍لا‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسرار البلاغه فی علم البیان
جرجانی ، عبدالقادر بن عبدالرحمن ؛  بیروت دارالمعرفه   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۳۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دلائل الاعجاز
جرجانی ، عبدالقادر بن عبدالرحمن ؛  دمشق دار قتیبه   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۳۶۳دد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دلائل الاعجاز فی علم انعانی
جرجانی ، عبدالقادر بن عبدالرحمن ؛  بیروت دارالمعرفه   ، ۱۴۱۵
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۳۶۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اسرارالبلاغه
جرجانی ، عبدالقادر بن عبدالرحمن ؛  بیروت مکتبه العصریه   ، ۱۴۲۰
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۳۶۳‌ف‍لا‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دلایل الاعجاز فی القرآن
جرجانی ، عبدالقادر بن عبدالرحمن ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ج۳۶۳در‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اسرار البلاغه
جرجانی ، عبدالقادر بن عبدالرحمن ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۳۰ه = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۳۶۳‌ف‍لا‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک