مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌، ۱۹۳۹- ۱۹۴۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌،۱۹۴۵-۱۹۳۹ - ای‍ران‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌،۱۹۴۵-۱۹۳۹ - س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -آل‍م‍ان‌
ف‍ران‍س‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍م‍ه‍وری‌ س‍وم‌، ۱۸۷۰- ۱۹۴۰
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌، ۱۹۳۹ - ۱۹۴۵ - ع‍ل‍ل‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌، ۱۹۳۹- ۱۹۴۵ -- . داس‍ت‍ان‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌،۱۹۴۵-۱۹۳۹ - داس‍ت‍ان‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌، ۱۹۳۹ - ۱۹۴۵ -- داس‍ت‍ان‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ -آل‍م‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ -درس‍دن‌
م‍ون‍ت‍اگ‍ی‍و، ی‍وئ‍ن‌،۱۹۰۱-
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌، ۱۹۳۹- ۱۹۴۵ - داس‍ت‍ان‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌،۱۹۴۵-۱۹۳۹ - ف‍ران‍س‍ه‌ -ن‍ه‍ض‍ت‍ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‍ت‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌،۱۹۴۵-۱۹۳۹ - ن‍ب‍رده‍ا -ک‍ش‍وره‍ای‌ اق‍ی‍ان‍وس‌ آرام‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌، ۱۹۳۹- ۱۹۴۵
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌،۱۹۴۵-۱۹۳۹ - آل‍م‍ان‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌، ۱۹۳۹- ۱۹۴۵ - ی‍ه‍ودی‍ان‌ -داس‍ت‍ان‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌،۱۹۴۵-۱۹۳۹ - ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌، ۱۹۳۹ - ۱۹۴۵ -- آل‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
آل‍دان‍وف‌، م‍ارک‌ آل‍ک‍س‍ان‍درووی‍چ‌
ه‍وی‍ت‌، ادوی‍ن‌ پ‍ام‍ر
رم‍ی‌،۱۹۵۱-۱۹۰۴ ، م‍س‍ت‍ع‍ار
م‍ون‍ت‍اگ‍ی‍و، ی‍وئ‍ن‌
ف‍ران‍ک‌، آن‌
اس‍ک‍ری‍ن‌، ک‍لارم‍ون‍ت‌ پ‍رس‍ی‍وال‌
ف‍ول‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ل‍ئ‍ون‍ی‍د ن‍ائ‍وم‍ووی‍چ‌
اس‍ک‍ورزن‍ی‌، ات‍و
س‍ف‍روک‌
ذوق‍ی‌، ای‍رج‌
چ‍رچ‍ی‍ل‌، وی‍ن‍س‍ت‍ون‌ ل‍ئ‍ون‍ارد اس‍پ‍ن‍س‍ر
ب‍رژک‍وف‌، وال‍ن‍ت‍ی‍ن‌ م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌
ت‍ی‍ل‍ور، آل‍ن‌ ج‍ان‌ پ‍رس‍ی‍وال‌
دب‍وری‍ن‌، گ‍ری‍گ‍وری‌ آب‍رام‍ووی‍چ‌
س‍ی‍م‍ون‍وف‌، ی‍ول‍ی‍ان‌
م‍ی‍ش‍ل‌، ه‍ان‍ری‌
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ، گ‍ردآورن‍ده‌
ش‍ای‍رر، وی‍ل‍ی‍ام‌ لارن‍س‌
ش‍ول‍ت‌ ه‍ول‍ت‍وس‌،ب‍رن‍ه‍ارت‌
گ‍ری‍ن‌، گ‍راه‍ام‌
 
ناشر:
ی‍ادگ‍ار
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ن‍وی‍ن‌
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
ن‍ی‍ل‌ م‍ی‍ت‍را
م‍ی‍لاد
ن‍ش‍ر ن‍و
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ی‍لاد ب‍ه‍اران‌
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ه‍روس‌ ش‍ب‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ع‍ص‍ر ج‍دی‍د
ب‍ن‍گ‍اه‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ پ‍روگ‍رس‌
پ‍اژن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات جنگ جهانی دوم
چرچیل ، وینستون لئونارد اسپنسر ؛  تهران نیل میترا   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۳‬,‭‌چ۳۳‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سپیده دم در ایران
شولت هولتوس ،برنهارت ؛  تهران نشر نو   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۴۸۷۴۳‬,‭‌ش۷۳۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سقوط جمهوری سوم ، بررسی شکست فرانسه در۱۹۴۰
شایرر، ویلیام لارنس ؛  تهران کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۹۴۴‬,‭۰۸۱‬,‭‌ش۳۳۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جنگهای جهانی در ایران
اسکرین ، کلارمونت پرسیوال ؛  تهران نوین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲‬,‭‌ف‍لا۵۲۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آخرین روزهای دو دیکتاتور
آلدانوف ، مارک آلکساندروویچ ؛  [تهران ] میلاد بهاران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭آ۷۳۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هفت روز
فولینسکی ، لئونید نائوموویچ ؛  تهران عصر جدید   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۷۵۹‬,‭۹۴۰۷۴۰۳۲۱‬,‭‌ف۹۱۳‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
لحظات هفده گانه بهاران
سیمونوف ، یولیان ؛  تهران دانش   ، [۱۳۶۱]
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۴۴‬,‭‌س۷۵۴‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پیکار بزرگ ، ژاپن و جهان خارج
هویت ، ادوین پامر ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۴۲۶‬,‭‌ه۸۹۶‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چگونه جنگها پایان مییابند حکایات و خاطرات کسانیکه در وقایع شرکت داشتند
سفروک ؛  مسکو بنگاه نشریات پروگرس   ،
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۴۱‬,‭‌س۵۸۶‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات یک دختر جوان
فرانک ، آن ؛  تهران میلاد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف۳۴۸‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رازهای جنگ جهانی دوم
دبورین ، گریگوری آبراموویچ ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۳‬,‭د۳۵۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مرد دهم
گرین ، گراهام ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌گ۴۲۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مردی که هرگز نبود
مونتاگیو، یوئن ؛  [تهران ؟] هروس شبانی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌م۸۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ارتش سری
افراسیابی ، بهرام ، ، گردآورنده ؛  سخن   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۶۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ایران و قدرتهای بزرگ در جنگ جهانی دوم
ذوقی ، ایرج ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲‬,‭ذ۷۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جنگ ناشناخته
اسکورزنی ، اتو ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۳‬,‭‌ف‍لا۵۲۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جنگ جهانی دوم
تیلور، آلن جان پرسیوال ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۳‬,‭‌ف۴۵۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جنگ جهانی دوم
میشل ، هانری ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۳‬,‭‌م۹۷۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات برژکف
برژکوف ، والنتین میخائیلوویچ ؛  تهران نشر نو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۳۲‬,‭‌ب۴۴۸‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جنگ پنهانی
رمی ،۱۹۵۱-۱۹۰۴ ، مستعار ؛  تهران یادگار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۳۴۴‬,‭ر۷۲۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3