مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍زب‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌ -اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍زب‌ س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ک‍ارگ‍ران‌ ای‍ران‌
ح‍زب‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌ -اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍ی‍ات‌، ک‍اوه‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فعالیتهای کمونیستی دردوره رضاشاه (۱۳۰۰-۱۳۱۰)
بیات ، کاوه ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۰۸‬,‭‌ب۸۹۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران ( سومکا)
عزیزی ، غلامرضا ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۴۵۲،/۰۹۲‬,‭‌ع۵۸۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک