مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍س‍ن‌، زک‍ی‌ م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍غ‍رب‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -ش‍اه‍ان‌ و ف‍رم‍ان‍روای‍ان‌ -ن‍س‍ب‍ن‍ام‍ه‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ -م‍ص‍ر
ف‍اطم‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
زام‍ب‍اور، ادوارد ری‍ت‍ر ف‍ون‌
اب‍ن‌ س‍ع‍ی‍د، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌
ح‍س‍ن‌، زک‍ی‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دارال‍رائ‍د ال‍ع‍رب‍ی‌
اق‍ب‍ال‌
ج‍ل‍وه‌ پ‍اک‌
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ق‍ص‍ور ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ س‍ح‍اب‌
م‍طب‍ع‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ف‍واد الاول‌
دار ال‍رائ‍د ال‍ع‍رب‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رج‍اء
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ صنایع ایران "بعد از اسلام "
حسن ، زکی محمد ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۵۵‬,‭‌ح۵۱۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فنون الاسلام
حسن ، زکی محمد ؛  بیروت دار الرائد العربی   ، ۱۴۰۱ه
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۱۷۶۷۱‬,‭‌ح۵۱۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معجم الانساب و الاسرات الحاکمه فی التاریخ الاسلامی
زامباور، ادوارد ریتر فون ؛  قاهره مطبعه جامعه فواد الاول   ، ۱۹۵۱
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۱۷۶۷۱‬,‭ز۱۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جهانگردان مسلمان در قرون وسطی
حسن ، زکی محمد ؛  تهران مرکز نشر فرهنگی رجاء   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۹۲‬,‭‌ح۵۱۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نقاشی در ایران
حسن ، زکی محمد ؛  تهران موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۷۵۹‬,‭۹۵۵‬,‭‌ح۵۱۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الفن =فن >الاسلامی فی مصر من الفتح العربی الی نهایه العصر الطولونی
حسن ، زکی محمد ؛  بیروت دار الرائد العربی   ، ۱۴۰۱ق
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۱۷۶۷۱‬,‭‌ح۵۱۱‌ف‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کنوز الفاطمیین
حسن ، زکی محمد ؛  بیروت دارالرائد العربی   ، ۱۴۰۱
شماره راهنما: ‭۹۶۲‬,‭۰۲‬,‭ز۴۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الفنون =فنون >الایرانیه فی العصر الاسلامی
حسن ، زکی محمد ؛  بیروت دارالرائد العربی   ، ۱۴۰۱
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۱۷۶۷۱‬,‭‌ح۵۱۱‌ف‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فی الفنون الاسلامیه
حسن ، زکی محمد ؛  بیروت دارالرائد العربی   ، ۱۴۰۱
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۱۷۶۷۱‬,‭‌ح۵۱۱‌ف‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
المغرب فی حلی المغرب
ابن سعید، علی بن موسی ؛  قاهره الهیئه العامه لقصور الثقافه   ، ۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۹۶۱‬,‭۰۲۲‬,‭‌ف‍لا۱۶۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جهانگردان مسلمان در دوره میانی
حسن ، زکی محمد ؛  تهران جلوه پاک   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۹۲‬,‭‌ح۵۱۱‌ج‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک