مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ازرون‍ی‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ۳۸۵- ۴۷۰ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌ -واژگ‍ان‌
ت‍ص‍وف‌ در ادب‍ی‍ات‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲-۶۰۴ ق‌ -.ع‍ش‍ق‌
ع‍رف‍ان‌ در ادب‍ی‍ات‌
خ‍ان‍دان‌ ن‍ب‍وت‌ در ادب‍ی‍ات‌
س‍اق‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ازرون‍ی‌، اح‍م‍د
ح‍م‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۱۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ارم‍غ‍ان‌
ن‍ش‍ر ام‍ی‍ر م‍س‍ت‍ع‍ان‌
زوار
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ب‍وش‍ه‍ر)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین نگارش و ویرایش ۱ و ۲ ویژه رشته های ادبیات فارسی و عمومی دانشگاهها
حسینی ، احمد ؛  بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌ح۵۷۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عشق در مثنوی معنوی همراه با پژوهشی در شعر فارسی
حسینی کازرونی ، احمد ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م/‌ن‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزینه ادب فارسی متون نظم و نثر، همراه با توضیحات و معانی لغات ، ویژه دوره های عمومی درس فارسی دانشگاه ها
حمیدی ، جعفر، ۱۳۱۵ - ، گردآورنده ؛  تهران زوار دانشگاه آزاد اسلامی (بوشهر)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ه۸۴۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تجلی شخصیت علی (ع )، فاطمه (س )حسنین (ع )، در شعر فارسی ( از رودکی تا عصر حافظ)
حسینی کازرونی ، احمد ؛  تهران نشر امیر مستعان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸۳۵۱‬,‭‌ح۵۹۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ساقی نامه ها
حسینی کازرونی ، احمد ؛  تهران زوار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۴‬,‭‌ح۵۹۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تاریخ بیهقی " تاریخ تمام نمای دوره غزنویان :"پژوهشی در واژگان ، افعال و امثال ، اصطلاحات درگاهی و دیوانی ، اعلام تاریخی و جغرافیایی ، لغات و ترکیبات ، امثال و حکم ، همراه با حوادث زمان نویسنده و نقشه های جغرافیایی تاریخی
حسینی کازرونی ، احمد ؛  تهران زوار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۵‬,‭‌ب۹۹۷‌ت/‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
متون عرفانی در ادب فارسی :همراه با برگزیده هایی از متون نظم و نثر و توضیحات و معانی
حسینی کازرونی ، احمد ؛  تهران ارمغان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸۳۸‬,‭‌ح۵۹۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تصوف و عرفان ( :سیری مختصر در ادبیات یک هزارساله فارسی )
حسینی کازرونی ، احمد ؛  تهران ارمغان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸۳۸‬,‭‌ح۵۹۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک