مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
 
ناشر:
ب‍روخ‍ی‍م‌
ب‍اروخ‌ و داود ب‍روخ‍ی‍م‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک فارسی - انگلیسی حاوی ۳۰۰۰۰ لغت بسیط و مرکب و اصطلاحات فارسی و ترجمه آنها به انگلیسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ح۹۹۹‌ف‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
امثال فارسی -انگلیسی حاوی متداول ترین ضرب المثلها و تعبیرات مثلی و اصطلاحات فارسی بانضمام داستانهای معروفی که امثال ناشی از آنها شده اند
حییم ، سلیمان ؛  تهران باروخ و داود بروخیم   ، ۱۳۳۴
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۹‬,‭‌ح۹۹۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ یک جلدی انگلیسی -فارسی دارای مهمترین و متداول ترین لغات و عبارات انگلیسی و برابرهای فارسی آنها( در حدود ۶۰۰۰۰ لغت )
حییم ، سلیمان ؛  تهران بروخیم   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ح۹۹۹‌ف‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ یک جلدی انگلیسی -فارسی : دارای مهمترین و متداول ترین لغات و عبارات انگلیسی و برابرهای فارسی آنها( در حدود ۶۰۰۰۰ لغت )
حییم ، سلیمان ؛  تهران بروخیم   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ح۹۹۹‌ف‬,‭۱۳۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بزرگ انگلیسی -فارسی :دارای هشتاد هزار لغت و...
حییم ، سلیمان ؛  تهران بروخیم   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ح۹۹۹‌ف‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع فارسی انگلیسی دارای متجاوز از پنجاه هزار لغت مفرد و مرکب و اصطلاحات و امثال فارسی ومعانی انگلیسی آنها با تلفظ لغات ...
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ح۹۹۹‌ف‌ج‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک انگلیسی -فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران بروخیم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ح۹۹۹‌ف‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع فارسی انگلیسی :دارای متجاوز از پنجاه هزار لغت مفرد و مرکب و اصطلاحات و امثال فارسی و معانی انگلیسی آنها با تلفظ لغات به حروف انگلیسی به ضمیمه بحث کافی از کلیه نکات صرف و نحوی فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ح۹۹۹‌ف‌ج‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک حییم انگلیسی - فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ح۹۹۹‌ف‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر فارسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی ( در یک مجلد)
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ح۹۹۹‌ف‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر میانه انگلیسی -فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ح۹۹۹‌ف‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک