مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍اف‍ک‍ا، ف‍ران‍ت‍س‌، ۱۸۸۳ - ۱۹۲۴ م‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ک‍اف‍ک‍ا، ف‍ران‍ت‍س‌، ۱۸۸۳ - ۱۹۲۴ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
 
پدیدآور:
گ‍راس‌، گ‍ون‍ت‍ر
ت‍وخ‍ول‍س‍ک‍ی‌، ک‍ورت‌
ان‍ده‌، م‍ی‍ش‍ل‌
م‍ای‍زل‌، وی‍ل‍ه‍ل‍م‌
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌
س‍ل‍ی‍ن‍ک‍و، آن‍ه‌ م‍اری‌
ب‍ول‌، ه‍ای‍ن‍ری‍ش‌
ان‍ت‍س‍ن‍س‍ب‍رگ‍ر، ه‍ان‍س‌ م‍اگ‍ن‍وس‌
رم‍ارک‌، اری‍ش‌ م‍اری‍ا
ل‍ن‍ت‍س‌، زی‍گ‍ف‍ری‍د
ک‍اف‍ک‍ا، ف‍ران‍ت‍ی‌
دورن‍م‍ات‌، ف‍ری‍دری‍ش‌
ک‍اف‍ک‍ا، ف‍ران‍ت‍س‌
ک‍س‍ت‍ن‍ر، اری‍ش‌
ک‍ل‍ب‍رگ‍ر، ای‍ل‍زه‌
 
ناشر:
دارال‍ف‍ک‍ر
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ن‍گ‍اه‌
گ‍ل‍ش‍ائ‍ی‌
ف‍ردوس‌
خ‍وارزم‍ی‌ ت‍وس‌
اف‍راز
ج‍اوی‍دان‌
ج‍ام‍ه‌ دران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ن‍اه‍ی‍د
چ‍ش‍م‍ه‌
ف‍رخ‍ی‌
م‍درس‍ه‌
ق‍طره‌
ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خواهران غریب
کستنر، اریش ؛  تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۵۴۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عقاید یک دلقک
بول ، هاینریش ؛  تهران گلشائی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ب۷۸۴‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دزیره
سلینکو، آنه ماری ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۰-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱‬,‭‌س۷۱۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مسخ
کافکا، فرانتس ؛  تهران فرخی   ، ۱۳۳۴
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ک۲۴۶‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نامه به پدر
کافکا، فرانتی ؛  تهران خوارزمی توس   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ک۲۴۶‌ن‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
در غرب خبری نیست
رمارک ، اریش ماریا ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ناهید   ، ۱۳۵۷-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭ر۶۹۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسخ و درباره مسخ
کافکا، فرانتس ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ک۲۴۶‌م،/‌ن‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گروه محکومین و پیام کافکا
هدایت ، صادق ؛  تهران جامه دران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ک۲۴۶،/‌س‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
در حال کندن پوست پیاز
گراس ، گونتر ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌گ۲۵۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مومو :روایه اسطوریه
انده ، میشل ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۲۶ه = ۲۰۰۵ م
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا۸۷۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گروه محکومین :پیام کافکا
هدایت ، صادق ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ک۲۴۶،/‌س‌ه‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زنگ انشاء
لنتس ، زیگفرید ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ل۶۴۴ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خرده فرمایش های جناب پتر پانتر
توخولسکی ، کورت ؛  تهران افراز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ت۷۹۴‌خ‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جست و جو
دورنمات ، فریدریش ؛  تهران قطره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۳۲‬,‭۹۱۴‬,‭د۷۵۴‌ج‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چهار خانه سیاه -سپید :پوست سیاه -احساس سپید
کلبرگر، ایلزه ؛  تهران قطره   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۶۳۸‌چز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
عدد شیطان :یک ماجراجویی ریاضی
انتسنسبرگر، هانس ماگنوس ؛  تهران مدرسه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا۸۵۳‌ع‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کلاس پرنده برای گروههای سنی ( د )و( ه )
کستنر، اریش ؛  تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۵۴۴‌ک‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
صعود
مایزل ، ویلهلم ؛  تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌م۱۹۶‌ص‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
عقاید یک دلقک
بول ، هاینریش ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ب۷۸۴‌ع‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک