مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ اس‍لام‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌.
س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ -ق‍رن‌۲۰ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ اس‍لام‍ی‌ -ن‍ج‍ف‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍اک‍ی‍اول‍ی‌، ن‍ی‍ک‍ول‍ر،۱۵۲۷-۱۴۶۹ - ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ اس‍لام‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ای‍زه‌ه‍ای‌ ن‍وب‍ل‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ه‌ل‍ی‌، آل‍دو
ع‍ب‍ادزاده‌، م‍ح‍م‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ش‍ی‍خ‍ان‍ی‌، س‍م‍ی‍ر
اس‍ک‍ی‍ن‍ر، ک‍وئ‍ن‍ت‍ی‍ن‌
گ‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‍ی‌، چ‍ارل‍ز ک‍ول‍س‍ت‍ون‌
اب‍ن‌ ب‍اب‍وی‍ه‌ ال‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌
رض‍ای‍ی‌، زه‍را
زرازون‍د، اح‍م‍د
آق‍اب‍زرگ‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن‌
ک‍ی‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ب‍اب‍ک‌ ن‍ی‍ا، اردش‍ی‍ر
س‍ارت‍ن‌، ج‍ورج‌
آس‍ی‍م‍وف‌، آی‍زاک‌
اب‍ن‌ ف‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۷۲۳-۶۴۲ ق‌
دوان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
س‍اج‍دی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ م‍ع‍راج‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍زال‍دی‍ن‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ درن‍ا
دارالاض‍واء
طرح‌ ن‍و
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ دارال‍ف‍ک‍ر
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ق‍ص‍ه‌ ج‍ه‍ان‌ن‍م‍ا
م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ک‍ه‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌،س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
نوابغ علوم
زرازوند، احمد ؛  تهران کتابفروشی معراجی   ،
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭۲۲‬,‭ز۲۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دانشمندان بزرگ جهان علم
تهران انتشارات سکه   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۹۲۰‬,‭۰۲‬,‭د۲۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم
ابن بابویه الرازی ، علی بن عبیدالله ؛  بیروت دارالاضواء   ، ۱۴۰۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۶‬,‭‌ف‍لا۱۶۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مشاهیر سیاسی قرن بیستم
ساجدی ، احمد ؛  تهران محراب قلم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۱۰۹۲۴‬,‭‌س۱۲۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام
امینی ، محمد هادی ؛  ۱۳۸۴ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹‬,‭‌ف‍لا۸۴۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامان علم
کین ، فیلیپ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭۲۲‬,‭‌ک۹۷۴‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برندگان جوائز نوبل
بابک نیا، اردشیر ؛ 
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۴‬,‭‌ب۱۲۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ماکیاولی
اسکینر، کوئنتین ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۱۰۹۲‬,‭‌ف‍لا۵۲۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طبقات اعلام الشیعه
آقابزرگ طهرانی ، محمدمحسن ؛  [قم ] اسماعیلیان   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۶‬,‭آ۶۴۲ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مفاخر اسلام
دوانی ، علی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۴-۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۶‬,‭د۷۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف دانشمندان علم و صنعت
آسیموف ، آیزاک ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭۲۲‬,‭آ۵۴۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زندگینامه علمی دانشمندان اسلامی
[تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۵-
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭۲۲‬,‭ز۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زندگینامه علمی دانشوران
گیلیپسی ، چارلز کولستون ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭۲۲‬,‭و۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
علوم اسلامی و نقش آن در تحولات علمی جهان
میه لی ، آلدو ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭۵۳‬,‭‌م۹۹۵‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشتهای ناشناخته
عبادزاده ، محمد، گردآورنده و مترجم ؛  تهران قصه جهان نما   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭۲۲‬,‭‌ع۲۷۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نامه دانشوران ناصری
قم موسسه مطبوعاتی دارالفکر   ،
شماره راهنما: ‭۹۲۰‬,‭۰۰۹۱۷۶۷۱‬,‭‌ن۲۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجمع الادب فی معجم الالقاب
ابن فوطی ، عبدالرزاق بن احمد، ۷۲۳-۶۴۲ ق ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۴۱۵ق =۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۲۰‬,‭۰۰۹۱۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۱۶۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
احداث و اعلام
شیخانی ، سمیر ؛  بیروت موسسه عزالدین   ، ۱۴۰۹=۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭۲۲‬,‭‌ش۹۱۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شش بال
سارتن ، جورج ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭۲۲‬,‭‌س۱۴۵‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مشهورترین نویسندگان و شاعران
رضایی ، زهرا ؛  [تهران ] کتاب درنا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۲۰‬,‭۰۲‬,‭ر۵۷۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3