مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ک‍اس‍ی‌ -ظه‍ور و چ‍اپ‌
ورزش‌ -اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ق‍رآن‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
اس‍ب‍اب‌ ب‍ازی‌
 
پدیدآور:
طب‍اطب‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
ب‍ن‍ی‌اح‍م‍دی‌، ق‍اس‍م‌
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌- درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وئ‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وئ‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی علوم بهداشتی
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۶۱۳‬,‭آ۶۴۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسباب بازی آموزش ، درمان
طباطبایی نیا، محمدمهدی ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی ایران )   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۵۵‬,‭ط۴۱۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ورزش پی آور سلامت جان و تن
اصفهانی ، محمدمهدی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی - درمانی ایران ، معاونت دانشجوئی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۵۷۴و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قرآن و پیامبر
[تهران ] دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، معاونت دانشجوئی ، فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۹‬,‭‌ق۴۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول تاریک خانه
بنی احمدی ، قاسم ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی ایران )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۷۷۱‬,‭۴‬,‭‌ب۷۲۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله فارسی
 
 
دانش جویان
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ،
شماره راهنما: ۲۴۱د ،۵ / ،۶۱۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک