مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دزف‍ول‍ی‍ان‌، ک‍اظم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۴ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ ون‍ق‍د
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌.
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
م‍ی‍ب‍دی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌ ۶ ق‌ .ک‍ش‍ف‌ الاس‍رار و ع‍ده‌ الاب‍رار -ک‍ش‍ف‌ ال‍ل‍غ‍ات‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۶ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌ .م‍ث‍ن‍وی‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۸ ق‌
 
پدیدآور:
دزف‍ول‍ی‍ان‌، ک‍اطم‌
دزف‍ول‍ی‍ان‌، ک‍اظم‌
ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷ ؟-۶۲۷؟ق‌
ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ب‍ه‍ار، لال‍ه‌ت‍ی‍ک‌ چ‍ن‍د،- ۱۱۸۰ ق‌
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
طلای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
باغ سبز عشق :چهار داستان معنوی شرح و تحلیل نی نامه -داستان پادشاه و کنیزک ،....
دزفولیان ، کاطم ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۴۸۹‌م/‌نزد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهار عجم
بهار، لاله تیک چند،- ۱۱۸۰ ق ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۳‬,‭‌ب۸۱۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گلشن راز
شبستری ، محمود بن عبدالکریم ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ش۳۵۸‌گد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منطق الطیر براساس نسخه پاریس
عطار، محمدبن ابراهیم ،۵۳۷ ؟-۶۲۷؟ق ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ع۶۶۷‌م‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بوی جوی مولیان
دزفولیان ، کاظم ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۰۹‬,‭د۵۲۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات و تعبیرات عرفانی کشف الاسرار
دزفولیان ، کاظم ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۸۰۳‬,‭‌م۹۱۴‌ک،/‌فد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چهار گوهر :گزیده شعر شاعران حوزه ادبی عراق ( انوری ابیوردی ، جمال الدین اصفهانی ، ظهیرالدین فاریابی و کمال الدین اصفهانی )
دزفولیان ، کاظم ؛  تهران سمت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭د۵۲۵‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک