مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : رس‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌،۱۹۱۸-۱۹۱۴ - ای‍ران‌
ارت‍ب‍اط -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ع‍رف‍ان‌
ن‍ف‍ت‌ -ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -۱۹۱۷-
م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۵-۱۲۶۱
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۵-۱۲۶۱ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۵۷-۱۳۰۴ - اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
رزم‌آرا، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۹-۱۲۸۰
ق‍رآن‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۷۳-۱۲۸۶ - خ‍اطرات‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰- ۱۳۵۷ - ک‍ودت‍ای‌ ۲۸ م‍رداد۱۳۳۲ - داس‍ت‍ان‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰- ۱۳۵۷
س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌ -ژاپ‍ن‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ون‌، ادری‍ان‌
ص‍درال‍دی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ک‍ورم‍ک‌، م‍ارک‌
م‍اب‍رل‍ی‌، ف‍ردری‍ک‌ ج‍ی‍م‍ز
ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
م‍ات‍س‍وم‍وت‍و، ک‍وج‍ی‌
آل‍ن‌، گ‍ری‌
رض‍ای‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ن‍ج‍ات‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ت‍رک‍م‍ان‌، م‍ح‍م‍د
ع‍ل‍ی‌ب‍اب‍ای‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ص‍دق‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍روی‍ن‌، لارن‍س‌
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌
ن‍ج‍ات‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، گ‍ف‍ت‍گ‍و ک‍ن‍ن‍ده‌
طلائ‍ی‌ م‍ی‍ن‍ای‍ی‌، اص‍غ‍ر
اپ‍ش‍ت‍ای‍ن‌، ادواردج‍ی‌
ق‍ره‌ ب‍اغ‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
رس‍ا
ع‍ل‍م‍ی‌؛ رس‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران ( از کودتا تا انقلاب )
نجاتی ، غلامرضا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۱-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۲۴‬,‭‌ن۲۹۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قصه کودتا
اپشتاین ، ادواردجی ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۲۱۱‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطفال و جوانان بزهکار
دانش ، تاج زمان ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳۶‬,‭د۲۴۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد
مکورمک ، مارک ؛  تهران علمی ؛ رسا   ، ۱۳۷۰-۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۶۵۰‬,‭۱‬,‭‌م۷۴۲‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عملیات در ایران ( جنگ جهانی اول ،۱۹۱۴-۱۹۱۹) =aisrep ni snoitarepO
مابرلی ، فردریک جیمز ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۷‬,‭‌م۱۱۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تاریخی -سیاسی ایران و خاورمیانه
علی بابایی ، غلامرضا ؛  [تهران ] موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۹‬,‭‌ع۸۴۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپنی
ماتسوموتو، کوجی ؛  تهران رسا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۵۰‬,‭۰۹۵۲‬,‭‌م۱۱۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه مدیران
رضایی نژاد، عبدالرضا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭ر۵۸۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
در کنار پدرم مصدق
مصدق ، غلامحسین ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۲۴۰۹۲‬,‭‌م۶۱۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات بازرگان شصت سال خدمت و مقاومت
نجاتی ، غلامرضا، گفتگو کننده ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۲۰۹۲‬,‭‌ب۲۱۳/‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مصدق سالهای مبارزه و مقاومت
نجاتی ، غلامرضا ؛  تهران موسسه خدماتی فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۰۹۲۴‬,‭‌م۶۱۲/‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
واژه شناسی در قرآن
صدرالدینی ، علیرضا ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭ف‍ا/۱۳‬,‭‌ص۴۸۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی شخصیت :نظریه و تحقیق
پروین ، لارنس ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۲‬,‭‌پ۳۹۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اسرار قتل رزم آرا
ترکمان ، محمد ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۲۰۹۲‬,‭‌ت۵۱۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعاتی درباره تشنجات و درگیری های خیابانی و توطئه ها در دوران حکومت دکتر محمد مصدق
ترکمان ، محمد ؛  تهران رسا   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹‬,‭‌ت۵۱۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ارتباطات انسانی
فرهنگی ، علی اکبر ؛  تهران رسا   ، ۱۳۷۳- ۱۳۸۴ - ۱۳۸۷ - ۱۳۹۰ -۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۲‬,‭‌ف۶۶۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اقتصاد و بازرگانی
قره باغیان ، مرتضی ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۰۳‬,‭‌ق۵۹۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
هیچکس جرات ندارد ... آنرا توطئه بنامد
آلن ، گری ؛  تهران رسا   ، ۱۳۶۳-۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۴۳۰۹۷۳‬,‭آ۷۶۴‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نفت ، پاداش قدرت
همیلتون ، ادریان ؛  [تهران ] موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۲۷۲۸۲‬,‭‌ه۶۹۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عرفان ، زیبائی شناسی و شعور کیهانی
طلائی مینایی ، اصغر ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۳‬,‭ط۷۱۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9