مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رض‍ا، ع‍ن‍ای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌-۱۹۵۳
ت‍رک‍ان‌ -ای‍ران‌
ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-۱۹۸۱-
 
پدیدآور:
س‍ول‍ژن‍ی‍ت‍س‍ی‍ن‌، آل‍ک‍س‍ان‍درای‍س‍ای‍وی‍چ‌
ج‍ی‍لاس‌، م‍ی‍ل‍وان‌
رض‍ا، ع‍ن‍ای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ب‍ت‍را، راوی‍ن‍درا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍وی‍ن‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بحران بزرگ ۱۹۹۰
بترا، راویندرا ؛  تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۵۴۲‬,‭‌ب۳۲۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کمونیسم و دموکراسی
رضا، عنایت الله ؛  [تهران ] نوین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۵۳۲‬,‭ر۵۵۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
به زمامداران شوروی
سولژنیتسین ، آلکساندرایسایویچ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۹۴۷۰۸۵‬,‭‌س۸۲۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایران و ترکان در روزگار ساسانیان
رضا، عنایت الله ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۳‬,‭ر۵۵۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طبقه جدید تحلیلی از تحول جامعه کمونیست
جیلاس ، میلوان ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۴۳‬,‭‌ج۹۸۷ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک