مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ره‍ن‍م‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ای‌ ع‍وام‍ان‍ه‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ل‍طف‍ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ زن‍د، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۱۸۱ ؟ - ۱۲۰۹ ق‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - خ‍ودآم‍وز
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -م‍ت‍رادف‍ه‍ا و م‍ت‍ض‍اده‍ا -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -خ‍ودآم‍وز
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۸ م‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -- دس‍ت‍ور
دس‍ت‍ور زب‍ان‌ زای‍ش‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و واژه‌ه‍ا
م‍طب‍وع‍ات‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ت‍رس‌
 
پدیدآور:
وک‍ی‍ل‍ی‌ ق‍م‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ف‍رم‍ه‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍ود
دف‍و، دان‍ی‍ل‌
وث‍وق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ی‍ت‍چ‍ل‌، روس‌
ای‍روی‍ن‌، ال‍گ‍زان‍دره‍ای‍ن‍دم‍ن‌
ف‍ران‍ک‌، م‍ارس‍لا
م‍طه‍ری‌ ف‍ر، م‍س‍ع‍ود
اس‍پ‍ی‍رز، ری‍چ‍ارد
خ‍وان‍س‍اری‌، ث‍ری‍ا
لاچ‍ی‍ن‍ی‌، ک‍وروش‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ال‍ک‍س‍ان‍در، ل‍وئ‍ی‍س‌ج‍ورج‌
ن‍ام‍ج‍و ف‍رد، ج‍واد
ک‍رون‌، راب‍رت‌
ن‍وب‍ه‍ار، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز
ق‍ن‍ب‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ه‍ورن‌ ب‍ای‌ ، آل‍ب‍رت‌ س‍ی‍دن‍ی‌
 
ناشر:
ره‍ن‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
آکسفورد فرهنگ اصطلاحات روزمره انگلیسی -فارسی
تهران رهنما   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭آ۶۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جدید رهنما انگلیسی -فارسی
تهران رهنما   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ف‌ج۶۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم سیاسی و مطبوعاتی انگلیسی -فارسی
مطهری فر، مسعود ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۰۳‬,‭‌م۶۳۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فرهنگ لغات انگلیسی :فرهنگ لغات انگلیسی چیست ، چگونه از آن استفاده کنیم
نورمحمدی ، محمود ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ن۷۴۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قواعد ساختار جمله در زبان انگلیس
کرون ، رابرت ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ک۴۸۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات انگلیسی و معادل آنها در فارسی
خوانساری ، ثریا ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌خ۸۱۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژگان و اصطلاحات علوم تربیتی
فرمهینی فراهانی ، محسن ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۳‬,‭‌ف۵۶۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گسترش مهارتهای زبانی
الکساندر، لوئیس جورج ؛  [تهران ] رهنما   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۲‬,‭‌ف‍لا۷۳۴‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشجو انگلیسی -فارسی رهنما
هورن بای ، آلبرت سیدنی ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ه۵۴۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات مترادف و متضاد انگلیسی - فارسی
ایروین ، الگزاندرهایندمن ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۹۷۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
لطیفه های انگلیسی
قنبری ، عبدالله ؛  [تهران ] رهنما   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا‬,‭‌ق۸۱۴‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رابینسون کروزو
دفو، دانیل ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۵‬,‭د۵۵۸ر‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ترس
میتچل ، روس ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭۴۶‬,‭‌م۹۱۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دلاور زند و خان قاجار
وکیلی قمی ، ابوالفضل ؛  [تهران ] رهنما   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۷‬,‭و۶۹۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات ، ضرب المثلهاو واژه های روزمره فارسی به انگلیسی
نامجو فرد، جواد ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۰۳ف‍ا/۹‬,‭‌ن۲۲۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقالات زبانشناسی
وثوقی ، حسین ؛  [تهران ] رهنما   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭و۴۱۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دستور گشتاری و استدلالهای زبانشناختی
لاچینی ، کوروش ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۱۵‬,‭‌ل۱۳۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دستور کاربردی زبان فارسی
نوبهار، مهرانگیز ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ن۶۸۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی -فارسی رهنما
اسپیرز، ریچارد ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۴۷۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گرامر انگلیسی نوین
فرانک ، مارسلا ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ف۳۴۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5