مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : رواق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودی‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۲۰
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ادب‍ی‍ات‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴.
ان‍س‍ان‌( اس‍لام‌ -)م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۲۰
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
س‍رف‍راز، ج‍لال‌
ح‍اج‌س‍ی‍دج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
ح‍اج‌ س‍ی‍د ج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
آل‌ اح‍م‍د، ش‍م‍س‌
اوج‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ص‍ف‍ا، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
اس‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
م‍ش‍ف‍ق‍ی‌، س‍ی‍روس‌
ص‍ف‍ارزاده‌، طاه‍ره‌
پ‍ل‍ه‌ خ‍ان‍وف‌، گ‍ئ‍ورک‍ی‌ .و.
ک‍ه‌ه‍ای‍ان‌، ن‍ی‍ن‍ا
م‍ی‍رزازاده‌، ن‍ع‍م‍ت‌
 
ناشر:
رواق‌ ف‍ردوس‌
رواق‌؛ ژک‍ان‌؛ آدی‍ن‍ه‌ س‍ب‍ز
رواق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
کوچه پرولتر سرخ
که هایان ، نینا ؛  تهران رواق   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۷۰۴‬,‭‌ک۸۷۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حرکت و دیروز برگزیده شعر
صفارزاده ، طاهره ؛  رواق   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ص۶۵۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی ارزشها
حاج سیدجوادی ، علی اصغر ؛  تهران رواق   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۶۶‬,‭‌ح۱۴۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درباره ادبیات
پله خانوف ، گئورکی .و. ؛  تهران رواق   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌پ۵۲۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
در مدار بسته ساعت
اسدیان ، محمد ؛  تهران رواق   ، [۱۳۵۷]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۴۹۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اندر آداب و احوال
صفا، منوچهر ؛  تهران رواق   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ص۶۳۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه سه ساله
آل احمد، جلال ؛  تهران رواق   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۶۹۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
عقیقه
آل احمد، شمس ؛  تهران رواق   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۶۹۸‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جلال
آل احمد، جلال ؛  تهران رواق   ، ۱۳۶۲-
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۶۹۸/‌ی‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پنج داستان
آل احمد، جلال ؛  تهران رواق   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۶۹۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خسی در میقات
آل احمد، جلال ؛  تهران رواق   ، ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۶۹۸‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زن زیادی
آل احمد، جلال ؛  تهران رواق   ، ۱۳۶۲،۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۶۹۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نون والقلم
آل احمد، جلال ؛  تهران رواق فردوس   ، ۱۳۵۷-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۶۹۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نفرین زمین
آل احمد، جلال ؛  [تهران ] رواق   ، ۱۳۴۶ ,
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۶۹۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
یک چاه و دو چاله و مثلا شرح احوالات
آل احمد، جلال ؛  تهران ؛ قم رواق ؛ ژکان ؛ آدینه سبز   ، ۱۳۴۳- ۱۳۸۸ -۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۶۹۸‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مرغ سحر
اوجی ، منصور ؛  تهران رواق   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۹۲۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
صبح از روزنه بیداری
سرفراز، جلال ؛  [تهران ] رواق   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۴۶۹‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شبیخون
مشفقی ، سیروس ؛  تهران رواق   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۵۷۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سحوری ( مجموعه شعر)
میرزازاده ، نعمت ؛  تهران رواق   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۹۳۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بحران ارزشها
حاج سید جوادی ، علی اصغر ؛  تهران رواق   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲‬,‭‌ح۱۴۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3