مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ک‍اوی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ روان‌ ت‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍دی‍وی‌ زن‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د
م‍ای‍و، ری‍چ‍ارد
ت‍اد، ج‍ودی‍ت‌
ل‍ی‍ن‍زی‌
وزی‍ری‌، ش‍ه‍رام‌
پ‍رون‌ ب‍ورل‍ی‌، م‍ی‍ش‍ل‌
ب‍ارک‍ر، ک‍ری‍س‌
م‍ع‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
ج‍ری‌ ف‍ی‍رس‌، ای‍ی‌
م‍ه‍وار ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ص‍اح‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ن‍ش‍ئ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍روی‍ن‌، ک‍ری‍س‌
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د
ع‍ری‍ض‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ن‍ادی‌، آذر
پ‍رون‌ ب‍ورل‍ی‌، م‍ی‍ک‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
س‍م‍ت‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
غ‍زل‌
ح‍س‍اب‌
دان‍ژه‌
پ‍ردازش‌
درج‌
ش‍رک‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ م‍ی‍ث‍اق‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍ه‍ر رش‍د
اب‍ج‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
ژرف‌
س‍خ‍ن‌
ارس‍ب‍اران‌
روان‌ پ‍وی‍ا
ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی :آزمایش بالینی و فرایند تشخیص
پرون بورلی ، میکله ؛  تهران ژرف   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۱۵۷‬,‭۹‬,‭‌پ۳۹۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الفبای طب روانشناختی ( راهنمای کاربردی برای پزشکان و کادر درمانی )
مایو، ریچارد ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۰۰۱۹‬,‭‌م۱۹۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
شاملو، سعید ؛  تهران شرکت سهامی چهر رشد   ، ۱۳۶۲-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۵۷‬,‭۹‬,‭‌ش۲۱۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دانش و هنر روانشناسی بالینی
خدیوی زند، محمدمهدی ؛  تهران شرکت فرهنگی هنری میثاق   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌خ۴۱۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
جری فیرس ، ایی ؛  تهران ابجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ج۳۸۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بنیادهای شناختی روانشناسی بالینی
بروین ، کریس ؛  تبریز روان پویا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ب۴۹۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بهزیستی
معانی ، ایرج ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭‌م۶۵۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول روانشناسی بالینی و مشاوره
تاد، جودیت ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ت ۱۷۷ ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی بزرگسال ( :فرایند تشخیص و درمان )
لینزی ؛  [تهران ] درج   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ل۹۵۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تندرستی
منشئی ، غلامرضا ؛  اصفهان غزل   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۱۹‬,‭‌م۷۹۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول روانکاوی بالینی
فروید، زیگموند ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۸۹۱۷‬,‭‌ف۶۲۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در روان شناسی بالینی و مشاوره
بارکر، کریس ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۰۰۷۲‬,‭‌ب۱۸۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی کودک
وزیری ، شهرام ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۷۹-۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴‬,‭و۵۹۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی :مبانی آزمایش بالینی و فرآیند تشخیص تست افسردگی بک ، مقیاس اضطراب کتل
پرون بورلی ، میشل ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌پ۳۹۱ر‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در روانشناسی بالینی
صاحبی ، علی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۲-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۰۰۷۲‬,‭‌ص۱۷۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی مجموعه روانشناسی
مهوار حسینی ، محمود ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۸۹۷ر‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد روانشناسی ( روانشناسی بالینی )
نادی ، آذر ؛  تهران حساب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ن۱۳۹‌م‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روش های کاربردی پژوهش در روان شناسی بالینی و مشاوره
عریضی ، حمیدرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۰۰۷۲‬,‭‌ع۵۵۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد روانشناسی ( علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی )
نادی ، آذر ؛  تهران پردازش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ن۱۳۹‌خ‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد روان شناسی ( روان شناسی بالینی )
تهران پردازش   ، ۱۳۸۸-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌مو۲۸۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2