مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -ف‍ارس‍ی‌
اس‍لام‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
اق‍ت‍ص‍اد -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
اق‍ت‍ص‍اد -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
غ‍ف‍اری‌، س‍ی‍ف‌
وود، ف‍ردری‍ک‌ ت‍ام‍س‌
رج‍ب‌ ت‍رق‍ی‌، ح‍س‍ن‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌ ن‍ص‍ر، م‍ح‍م‍ود
م‍ک‌ ل‍ی‌، ورا
ف‍ره‍ن‍گ‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، پ‍روی‍ز
ورال‌، ا.ج‍ی‌
اس‍پ‍ی‍رز، ری‍چ‍ارد
پ‍ل‍ی‍ن‍و، ج‍ک‌
ن‍وروزی‌، ام‍ی‍ر
خ‍وان‍س‍اری‌، ث‍ری‍ا
گ‍ل‍ری‍ز، ح‍س‍ن‌
ک‍ب‍ی‍ری‌، ق‍اس‍م‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌، زب‍ان‌ ای‍ران‌
ش‍ه‍ام‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
م‍ال‍ک‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌اب‍وع‍ش‍ی‌
ح‍ری‍ری‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ن‍ش‍ر ک‍ی‍وان‌
ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
م‍ژده‌
ن‍ش‍ر پ‍رک‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
اک‍ب‍ات‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌
آرون‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ ای‍ران‌
ره‍ن‍م‍ا
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ب‍ی‍ک‍ان‌
ح‍ق‌ ش‍ن‍اس‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌، ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
خ‍زر
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ روابط بین الملل
پلینو، جک ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۰۳‬,‭‌پ۵۲۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آکسفورد فرهنگ اصطلاحات روزمره انگلیسی -فارسی
تهران رهنما   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭آ۶۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات انگلیسی و معادل آنها در فارسی
خوانساری ، ثریا ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌خ۸۱۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هزار اصطلاح انگلیسی و آمریکایی و کاربرد آنها در جمله = smoidi naciremA dna hsilgnE 0001باترجمه کامل جملات بفارسی
رجب ترقی ، حسن ؛  [تهران ] مژده   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭ر۳۶۷‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در انگلیسی و فارسی
بیرجندی ، پرویز ؛  [تهران ] مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا‬,‭‌ب۹۳۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
واژه ها و سرگذشت آنها
کبیری ، قاسم ؛  کاشان دانشگاه کاشان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا‬,‭‌ک۳۶۲و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات محاوره ای
وود، فردریک تامس ؛  [تهران ] اکباتان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا‬,‭و۸۱۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات اقتصادی
حریری ، محمدیوسف ؛  تهران خزر   ،
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۰۳‬,‭‌ح۴۳۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی ، انگلیسی -فارسی
فرهنگ ، منوچهر ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۰۳‬,‭‌ف۶۶۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی
گلریز، حسن ؛  تهران مرکز آموزش بانکداری ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۰۳‬,‭‌گ۵۶۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی =smoidi hsilgnE - naisreP fo yranoitciD A
غفاری ، سیف ؛  تهران نشر کیوان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌غ۴۴‌ف‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰=صد و پنجاه [ >صد و پنجاه ]اصطلاح انگلیسی
مک لی ، ورا ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭‌م۷۴۱‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات صناعات ادبی انگلیسی -فارسی و فارسی -انگلیسی
طباطبایی ، محمد ؛  [مشهد] بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭ط۳۷۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات و ضرب المثلهای رایج
ورال ، ا.جی ؛  قزوین نشر پرک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭و۴۹۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
معجم المصطلحات الدینیه ، عربی -انجلیزی ، انجلیزی -عربی
مالکی ، عبدالله ابوعشی ؛  ریاض مکتبه العبیکان   ، ۱۴۱۸=۱۹۹۷م .
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۳‬,‭‌م۱۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد اصطلاحات انگلیسی ویژه داوطلبان
شهام ، افشین ؛  تهران آرون   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۲‬,‭‌ش۷۵۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات کاربردی انگلیسی به فارسی
نوروزی ، امیر ؛  رشت حق شناس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭‌ن۷۵۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات و عبارات مکالمات روزمره در آمریکا و دیگر کشورهای انگلیسی زبان
اسپیرز، ریچارد ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۰۰۹۷۳‬,‭‌ف‍لا۴۷۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات رایج در درک فیلم های زبان اصلی مورد استفاده دروس ترجمه نوار و فیلم و ترجمه شفاهی ۱ و ۲ دانشجویان رشته زبان انگلیسی
سمیعی نصر، محمود ؛  تهران یادواره کتاب   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭‌س۷۵۲‌ف‍لاد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیشنهاد شما چیست ؟ شماره ۷
فرهنگستان ، زبان ایران ؛  تهران فرهنگستان زبان ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭۰۳‬,‭‌ف۶۶۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3