مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ی‍ه‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ک‍ش‍اورزی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور
ام‍ور م‍ال‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌ -ف‍ارس‍ی‌
م‍طب‍وع‍ات‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ح‍ی‍ط، غ‍لام‍رض‍ا
داه‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ت‍ج‍وی‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ک‌ آرت‍ور، ت‍ام‍س‌ ب‍رن‍ز
م‍طه‍ری‌ ف‍ر، م‍س‍ع‍ود
ارش‍ق‍ی‌، ع‍ادل‌
ج‍ه‍ان‍خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
پ‍ل‍ی‍ن‍و، ج‍ک‌
خ‍وان‍س‍اری‌، ث‍ری‍ا
ع‍رب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، زاه‍د
ف‍رام‍رزی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ق‍ن‍ب‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ه‌
لازار، ب‌.ی‌
م‍ج‍ن‍ون‌ح‍س‍ن‍ی‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌، ب‍ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ن‌ ص‍ف‍ائ‍ی‌
ف‍راه‍ان‍ی‌
ی‍وش‍ی‍ج‌
ع‍ب‍ی‍د زاک‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‍پ‍ای‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
آوای‌ ن‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ره‍ن‍م‍ا
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍اروان‌
خ‍ورش‍ی‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍زل‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ روابط بین الملل
پلینو، جک ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۰۳‬,‭‌پ۵۲۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آکسفورد فرهنگ اصطلاحات روزمره انگلیسی -فارسی
تهران رهنما   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭آ۶۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تحلیلی واژه های انگلیسی ( اصول تسلط بر لغات )
عربی ، علی اکبر ؛  تهران کاروان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ع۵۳۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه علوم تربیتی با بیش از ۵۰۰۰ لغت و واژه مصطلح در علوم تربیتی
امینی ، محمد ؛  قم نمایشگاه و نشر کتاب قم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۸۴۴و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کشاورزی :انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
داهی ، محمدرضا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۶۳۰‬,‭۳‬,‭د۳۳۱و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی توصیفی :لغتنامه های تخصصی انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
بیگدلی ، زاهد ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۴۱۳‬,‭‌ب۹۵۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کیهان شناسی ، انگلیسی -فارسی شامل ۷۰۰۰ واژه زمین شناسی و نجوم
ارشقی ، عادل ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۵۲۳‬,‭۱۰۳‬,‭‌ف‍لا۴۱۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جدید رهنما انگلیسی -فارسی
تهران رهنما   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ف‌ج۶۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات مالی
جهانخانی ، علی ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۳۶‬,‭۰۰۳‬,‭‌ج۹۲۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم سیاسی و مطبوعاتی انگلیسی -فارسی
مطهری فر، مسعود ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۰۳‬,‭‌م۶۳۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ انگلیسی به فارسی محیط
محیط، غلامرضا ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌م۳۷۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ انگلیسی -فارسی ( دارای بیش از ۳۰ هزار واژه ، اصطلاح ، ترکیب ، عبارت و ضرب المثل با معادل فارسی )
فرامرزی ، محمدتقی ؛  تتهران نشر دانشپایه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ف۳۴۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مترجم
تهران انزلی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۰۲‬,‭‌ف۶۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ موضوعی و الفبایی معاصر
مک آرتور، تامس برنز ؛  قزوین عبید زاکانی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌م۷۳۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مترجم همراه آموزش مکالمات روزمره زبان عربی -انگلیسی با یک متد ابتکاری
فتحی ، محمد ؛  تهران فراهانی   ،
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌ف۲۴۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه جامعی در قواعد، لغت ، تجزیه -ترکیب و اصطلاحات زبان انگلیسی
لازار، ب .ی ؛  مولف ، بکوشش حسن صفائی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ل۱۷۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه پزشکی PSE مخصوص دانشجویان دوره پزشکی
قنبری ، عبداله ؛  تهران یوشیج   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۳‬,‭‌ق۸۱۴و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کشاورزی انگلیسی -فارسی
مجنون حسنی ، ناصر ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۳۰‬,‭۳‬,‭‌م۲۸۲و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
واژه شناسی
تجویدی ، غلامرضا ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ت۳۶۶و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات انگلیسی و معادل آنها در فارسی
خوانساری ، ثریا ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌خ۸۱۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9