مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
خ‍طی‍ب‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌،۷۳۹-۶۶۶ ق‌ .ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ال‍م‍ف‍ت‍اح‌
 
پدیدآور:
م‍درس‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ش‍ی‍خ‌ ام‍ی‍ن‌، ب‍ک‍ری‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ای‍و، ع‍ب‍دال‍ق‍ادرم‍ح‍م‍د
ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
خ‍طی‍ب‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌،۷۳۹-۶۶۶ ق‌
خ‍طی‍ب‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
م‍ب‍ارک‌، م‍ازن‌
خ‍وص‌، اح‍م‍د
م‍راغ‍ی‌، اح‍م‍دم‍ص‍طف‍ی‌
ف‍ض‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌
ه‍اش‍م‍ی‌، اح‍م‍د
خ‍طی‍ب‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌،۷۳۹-۶۶۶ ق‌
ج‍رج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
ج‍ارم‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ادب‌ ال‍ح‍وزه‌ دارالارش‍اد الاس‍لام‍ی‌ دارال‍ب‍ص‍ائ‍ر
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ دارال‍م‍ع‍ارف‌
س‍ی‍دال‍ش‍ه‍داء ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌
اح‍م‍د ال‍خ‍وص‌
ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ت‍ج‍اری‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ دارال‍ک‍ت‍اب‌
دارال‍ق‍ل‍م‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دار ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌
دارال‍ق‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ال‍ش‍رک‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌
ال‍م‍س‍ت‍ش‍اری‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ج‍م‍ه‍وری‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ الای‍ران‍ی‍ه‌ ب‍دم‍ش‍ق‌
دارال‍ج‍ل‍ی‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اسرار البلاغه
شیخ بهائی ، محمدبن حسین ؛  [دمشق ] المستشاریه الثقافیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه بدمشق   ، [۱۴۰۷]
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ش۹۱۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسرار البلاغه
جرجانی ، عبدالقادر بن عبدالرحمن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۳۶۳‌ف‍لا‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسرار البلاغه
جرجانی ، عبدالقادر بن عبدالرحمن ؛  بیروت دارالجلیل   ، ۱۴۱۱ق
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۳۶۳‌ف‍لا‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسرار البلاغه فی علم البیان
جرجانی ، عبدالقادر بن عبدالرحمن ؛  بیروت دارالمعرفه   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۳۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الایضاح = ایضاح >فی علوم البلاغه
خطیب قزوینی ، محمدبن عبدالرحمن ،۷۳۹-۶۶۶ ق ؛  بیروت الشرکه العالمیه للکتاب   ، ۱۹۸۹
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌خ۶۳۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دلیل البلاغه الواضحه ، لبیان والمعانی و البدیع للمدارس الثانویه
جارم ، علی ؛  قم مصر دارالثقافه دارالمعارف   ، ۱۴۱۴
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۱۳۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<التلخیص = تلخیص >فی علوم البلاغه
خطیب قزوینی ، محمد بن عبدالرحمن ،۷۳۹-۶۶۶ ق ؛  [القاهره ] المکتبه التجاریه   ، [۱۳۵۰]
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌خ۶۳۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدیع
هاشمی ، احمد ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۰۶ق
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ه۲۵۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
علوم البلاغه :البیان و المعانی و البدیع
مراغی ، احمدمصطفی ؛  بیروت دارالقلم   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌م۴۳۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<المدرس = مدرس >الافضل :فیما یرمز و یشار الیه فی المطول
مدرس ، محمدعلی ؛  قم موسسه دارالکتاب   ، ۱۴۱۰
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌م۴۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
علوم بلاغت ( رشته الهیات و معارف اسلامی )
نصیریان ، یدالله ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ن۴۷۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<البلاغه = بلاغه >العربیه فی ثوبها الجدید
شیخ امین ، بکری ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ش۸۹۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دلائل الاعجاز
جرجانی ، عبدالقادر بن عبدالرحمن ؛  دمشق دار قتیبه   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۳۶۳دد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دلائل الاعجاز فی علم انعانی
جرجانی ، عبدالقادر بن عبدالرحمن ؛  بیروت دارالمعرفه   ، ۱۴۱۵
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۳۶۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تهذیب البلاغه
فضلی ، عبدالهادی ؛  تهران مجمع علمی اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ف۷۶۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<الموجز = موجز >فی تاریخ البلاغه
مبارک ، مازن ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۰۱ق
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷۰۹‬,‭‌م۲۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قصه البلاغه :اسلوب متطور فی البلاغه العربیه
خوص ، احمد ؛  دمشق احمد الخوص   ، ۱۹۹۲
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌خ۹۱۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شرح السعد المسمی مختصرالمعانی
خطیب قزوینی ، محمد بن عبدالرحمن ،۷۳۹-۶۶۶ ق ؛  قم سیدالشهداء علیه السلام   ، ۱۴۰۹
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌خ۶۳۶‌ت/‌ش‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شروح التلخیص
خطیب قزوینی ، محمدبن عبدالرحمن ؛  بیروت نشر ادب الحوزه دارالارشاد الاسلامی دارالبصائر   ، ۱۴۲۹ه = ۲۰۰۸ م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌خ۶۳۶‌ت،/‌ش‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<البلاغه = بلاغه >العربیه
مایو، عبدالقادرمحمد ؛  حلب دارالقلم العربی   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌م۲۱۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9