مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
وث‍وق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍ان‍ل‍ری‌، پ‍روی‍ز
م‍رادی‍ان‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
چ‍ام‍س‍ک‍ی‌، ن‍وآم‌
آذری‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍ادی‌، ال‍ل‍ه‌ وردی‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، ن‍ادر
ی‍ارم‍ح‍م‍دی‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
آگ‍اه‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌
ک‍ت‍اب‌ زم‍ان‌
ان‍ف‍ال‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ت‍وس‌
ره‍ن‍م‍ا
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درباره زبان
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۴۰۰‬,‭‌ب۲۲۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چهار گفتار درباره زبان
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۴۰۰‬,‭‌ب۲۲۹‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان و تفکر
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران کتاب زمان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۴۰۰‬,‭‌ب۲۲۹ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی و زبان فارسی
خانلری ، پرویز ؛  تهران توس   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۴۰۰‬,‭‌خ۲۶۷ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش های سمعی و بصری و یادگیری زبان ها
آذری نجف آبادی ، الله وردی ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۴۰۷‬,‭آ۳۳۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مسائل زبانشناسی نوین
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۴۰۷‬,‭‌ب۲۲۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون زبان و زبانشناسی
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ب۲۲۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقالات زبانشناسی
وثوقی ، حسین ؛  [تهران ] رهنما   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭و۴۱۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نخستین کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی
کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی ( نخستین :۱۳۶۹ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭۱۶‬,‭‌ک۷۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش های آموزش زبان و مسائل زبانشناسی نه مقاله
مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭ر۸۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقالات ادبی ، زبان شناختی
حق شناس ، علی محمد ؛  [تهران ] نیلوفر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲‬,‭‌ح۶۷۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های سومین کنفرانس زبان شناسی
کنفرانس زبان شناسی ( سومین :۱۳۷۴ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ک۷۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زبان و مسایل دانش
چامسکی ، نوآم ؛  [تهران ] آگاه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌چ۱۹ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی
کنفرانس زبانشناسی نظری کاربردی ( چهارمین :۱۳۷۹ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ک۷۴۷‌م‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گفتمان شناسی رایج و انتقادی
یارمحمدی ، لطف الله ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۴۰۱‬,‭۴۱‬,‭‌ی۱۵‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زبانشناسی کاربردی ( فارسی -انگلیسی )
مرادیان ، محمودرضا ؛  قم انفال   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۴۱۸‬,‭‌م۴۳۵ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زبان :بازتاب زمان ، فرهنگ و اندیشه ( مجموعه مقالات )
جهانگیری ، نادر ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ج۹۵۴ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک