مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : زع‍ی‍م‌، ک‍ورش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍پ‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌
ت‍خ‍ت‍ه‌ خ‍رده‌ چ‍وب‌ -ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ک‍اش‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌
س‍اوون‍ارولا، ج‍ی‍رولام‍و،۱۴۹۸-۱۴۵۲ م‌
روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز
م‍وم‍س‍ن‌، ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌
پ‍وپ‍ر، ک‍ارل‌ ری‍م‍ون‍د
زع‍ی‍م‌، ک‍ورش‌
 
ناشر:
ای‍ران‌ م‍ه‍ر
ن‍ش‍ر ی‍ارس‍وم‍اش‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
رواق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مردان بزرگ کاشان :شرح احوال و آثار هشتاد تن از دانشمندان ، سخنوران و هنرمندانی که از شهر کاشان برخاسته اند
زعیم ، کورش ؛  ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭ز۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوریهای امپریالیسم
مومسن ، ولفگانگ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۲۵‬,‭۳۲‬,‭‌م۸۵۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امپراطوری شوروی بکجا می رود؟
زعیم ، کورش ؛  تهران رواق   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۹۴۷‬,‭ز۴۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تخته را بهتر بشناسیم
زعیم ، کورش ؛  تهران نشر یارسوماش   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۴۷۶۷۴۸‬,‭ز۴۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شهرخدا
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  تهران ایران مهر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۹۴۵‬,‭۰۵‬,‭‌س۲۵۵،/‌سد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آزادی و مسئولیت روشنفکران
پوپر، کارل ریموند ؛  تهران ایران مهر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۴۳‬,‭‌پ۵۶۷آز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک