مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ض‍ا
ژن‍ت‍ی‍ک‌ -ت‍اری‍خ‌
ب‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
آم‍ار ح‍ی‍ات‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ازی‍م‍وف‌، اس‍ح‍ق‌
ج‍ک‍س‍ون‌، ب‍ارب‍ارا( وارد)
س‍رگ‍ی‍و، ب‍وری‍س‌ف‍دورووی‍چ‌
زک‍ی‌، اح‍م‍د
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، م‍ه‍رخ‌( ق‍اب‍وس‍ی‌)
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ی‍ان‍گ‌، ری‍چ‍ارد اس‍ت‍وارت‌
ک‍ی‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍م‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ع‍ل‍ی‌
ک‍م‍پ‌ب‍ل‌، ف‍رن‍ک‌
س‍رگ‍ی‌ی‍ف‌، ب‍اری‍س‌ ف‍ئ‍ودورووی‍چ‌
ل‍ون‍ک‍وی‍چ‌، وال‍ری‍ن‌وی‍ک‍ت‍ورووی‍چ‌
آس‍ی‍م‍وف‌، آی‍زاک‌
ه‍اچ‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ورج‌ اول‍ی‍ن‌
م‍ی‍رح‍ی‍در، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‍ک‍ا
س‍پ‍ه‍ر
ن‍ش‍ر اول‌
پ‍ی‍روز
دارال‍ق‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
ف‍رج‍ام‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ج‍ی‍ب‍ی‌
ارس‍ب‍اران‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وآم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ و آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ اص‍لاح‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ه‍ال‌ و ب‍ذر
ال‍م‍ع‍ارف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناسی عمومی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭ز۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انسان ، میکروسکوپها و موجودات زنده
حکیمی ، محمود ؛  تهران فرجام   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭۰۹‬,‭‌ح۷۵۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساخت و کار حیات علم برای همه
سرگیو، بوریس فدوروویچ ؛  تهران نشر اول   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭‌س۴۷۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرگرمیهای زیست شناسی
لونکویچ ، والرین ویکتوروویچ ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭‌ل۷۹۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مندل و سیر تکاملی علم ژنتیک
شیبانی ، حسین علی ؛  موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۵۷۵‬,‭۱۰۹‬,‭‌ش۸۸۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حیات در آسمانها
یانگ ، ریچارد استوارت ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭۹۹۹‬,‭‌ی۲۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس زیست شناسی در آزمونهای سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از سال ۱۳۷۴-۱۳۶۲
شمیم ، محمدعلی ؛  تهران سازمان سنجش و آموزش کشور، حوزه معاونت فنی و پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ش۶۸۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مغز و رفتار :زیست شناسی در زندگی روزمره
کمپ بل ، فرنک ؛  [تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭۰۱‬,‭‌ک۷۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی اعصاب و غدد
کالات ، جیمز ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭‌ک۲۵۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی علوم زیستی
ملکیان ، مهرخ ( قابوسی ) ؛  تهران وزارت فرهنگ وآموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۵۷۵‬,‭‌م۷۶۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭‌ک۲۵۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آمار حیاتی :روشهای آماری برای تحقیقات علمی در علوم پزشکی و بیولوژی
میرحیدر، حسین ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲۲‬,‭‌م۹۲۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تنها یک زمین
جکسون ، باربارا( وارد) ؛  تهران جیبی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۳۱‬,‭‌ج۴۹۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور علوم طبیعی :شامل مهمترین اصطلاحات زیست شناسی و زمین شناسی
کیهانی ، علی ؛  [تهران ] پیروز   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭۰۳‬,‭‌ک۹۹۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت زیست شناسی
آسیموف ، آیزاک ؛  تهران کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭آ۵۴۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زیست
فرشاد، مهدی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۵۹۱‬,‭۱۸۵۲‬,‭‌ف۵۲۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مع الله فی الارض
زکی ، احمد ؛  بیروت دارالقلم   ،
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭ز۴۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
منابع الحیاه
ازیموف ، اسحق ؛  اسکندریه المعارف   ،
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭‌ف‍لا۴۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
افق های بیکران حیات
سرگی یف ، باریس فئودوروویچ ؛  تهران گوتنبرگ   ، [۱۳۵۵]
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭‌س۴۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر اکولوژی و بازی تکامل
هاچینسون ، جورج اولین ؛  مشهد نشر نیکا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭۰۸‬,‭‌ه۱۴۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2