مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۴ ق‌
ی‍ه‍ودی‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -ای‍ران‌ -اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
م‍ی‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍ان‌، ی‍ون‍س‌ ب‍ن‌ م‍ی‍رزا ب‍زرگ‌،۱۳۴۰-۱۲۹۸ - اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ان‍ت‍ظام‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌، ۱۲۷۹ - - خ‍اطرات‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۲۰-۱۳۰۴ - اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ آرش‍ی‍و
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ ق‌ -اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ج‍ن‍گ‌ چ‍ال‍دران‌
ت‍رک‍م‍ن‌ چ‍ای‌، م‍ع‍اه‍ده‌
س‍پ‍ه‍س‍الار، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ن‍ب‍ی‌خ‍ان‌،۱۲۹۸-۱۲۴۳ ق‌ -.اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ح‍زب‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌ -اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
س‍پ‍ه‍س‍الار، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ن‍ب‍ی‌خ‍ان‌، ۱۲۴۳- ۱۲۹۸ ق‌ - .ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
م‍طب‍وع‍ات‌ -ای‍ران‌ -اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ع‍راق‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۱۹
ای‍ران‌ -ش‍ه‍رب‍ان‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ -گ‍زارش‍ه‍ا
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۳۱۳-۱۲۴۷ ق‌ -.اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
زی‍ارت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -ع‍راق‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۱۹
اروپ‍ا -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۱۹
 
پدیدآور:
ق‍اض‍ی‍ه‍ا، ف‍اطم‍ه‌،۱۳۳۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ی‍ات‌، ک‍اوه‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌
ان‍ت‍ظام‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
آذری‌ ش‍ه‍رض‍ای‍ی‌، رض‍ا
ف‍خ‍رال‍م‍ل‍ک‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ خ‍ان‌ اردلان‌،۱۳۴۵-۱۲۷۹ ق‌
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۳۱۳-۱۲۴۷ ق‌
ب‍ه‍ار، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
س‍لام‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ک‍ش‍اورز، ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ی‍ات‌، ک‍اوه‌، گ‍ردآورن‍ده‌
طاه‍راح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍ود، گ‍ردآورن‍ده‌
ت‍ف‍رش‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ح‍ج‍ازی‌ف‍ر، ه‍اش‍م‌
دوش‍ن‌، م‍ی‍ش‍ل‌
روس‍ت‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اس‍ن‍اد
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارشهای اوضاع سیاسی اجتماعی ولایت عصر ناصری ( ۱۳۰۷ه .ق )
عباسی ، محمدرضا ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۰۸‬,‭‌ع۲۹۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تلگرافات عصر سپهسالار( خط تبریز۱۲۹۵-۹۶)
[تهران ] سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۵۰۸‬,‭‌ت۶۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسناد مطبوعات ۱۳۲۰-۱۲۶۸ ه .ش
بیات ، کاوه ، گردآورنده ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۷۹‬,‭۵۵‬,‭‌ب۸۹۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزارش های محرمانه شهربانی
تفرشی ، مجید ؛  [تهران ] سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۰۹۵۵‬,‭‌ت۶۲۱‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فعالیتهای کمونیستی دردوره رضاشاه (۱۳۰۰-۱۳۱۰)
بیات ، کاوه ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۰۸‬,‭‌ب۸۹۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اسناد مطبوعات ایران ( ۱۳۲۰-۱۳۳۲ه.ش )
سلامی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۰۷۹‬,‭۵۵‬,‭‌س۶۲۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات آرشیو
دوشن ، میشل ؛  [تهران ] سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۷۲۵‬,‭۱۵‬,‭د۷۶۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فهرست اسناد علاءالدوله و حشمت الدوله
[تهران ] سازمان اسناد ملی ایران   ، [۱۳۷۰]
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۰۰۸‬,‭‌ف۹۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نامه های ملک الشعراء بهار
بهار، محمدتقی ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۶‬,‭۶‬,‭‌ب۸۱۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسنادی از روند اجرای معاهده ترکمان چای ( ۱۲۴۵-۱۲۵۰ ه .ق )
قاضیها، فاطمه ،۱۳۳۵ - ، گردآورنده ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۲‬,‭‌ق۲۶۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اسناد روابط ایران و شوروی ( در دوره رضاشاه ۱۳۱۸-۱۳۰۴ ه .ش )
طاهراحمدی ، محمود، گردآورنده ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۲۲‬,‭ط۲۵۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نهضت جنگل و اتحاد اسلام
کشاورز، فتح الله ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۴،/۰۸۷‬,‭‌م۹۳۴/‌س‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دولت ایران و متخصصان مهاجر آلمانی ( ۱۳۱۰-۱۳۱۹ش )
آذری شهرضایی ، رضا ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۱‬,‭آ۳۳۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حکومت سایه ها
عباسی ، محمدرضا، گردآورنده ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۸۰۸‬,‭‌ع۲۹۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان
ناصرالدین قاجار، شاه ایران ،۱۳۱۳-۱۲۴۷ ق ؛  [تهران ] سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۱۴‬,‭۰۴‬,‭‌ن۱۶۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
از حریم تا حرم
فخرالملک ، ابوالحسن خان اردلان ،۱۳۴۵-۱۲۷۹ ق ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۶۷۰۴۳‬,‭‌ف۲۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شهریار جاده ها
ناصرالدین قاجار، شاه ایران ،۱۳۱۳-۱۲۴۷ ق ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۶۷۰۴۳‬,‭‌ن۱۶۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات نصرالله انتظام :شهریور ۱۳۲۰ از دیدگاه دربار
انتظام ، نصرالله ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۱‬,‭‌ف‍لا۸۵۷‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب و طبابت در ایران ( ازعهد قاجار تا پایان عصر رضاشاه )به روایت اسناد
روستایی ، محسن ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹۵۵‬,‭ر۸۱۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران
حجازی فر، هاشم ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۱۱‬,‭‌ح۳۴۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3