مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌.ام‌ آی‌ ۵
م‍ون‍ت‍اگ‍ی‍و، ی‍وئ‍ن‌،۱۹۰۱-
 
پدیدآور:
پ‍ی‍ن‍چ‍ر، چ‍پ‍م‍ن‌
م‍ون‍ت‍اگ‍ی‍و، ی‍وئ‍ن‌
رای‍ت‌، پ‍ی‍ت‍ر
آن‍درو، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
گ‍ی‍ل‌، پ‍ی‍ت‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ اطلاع‍ات‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
اطلاع‍ات‌
دارال‍ش‍روق‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
ه‍روس‌ ش‍ب‍ان‍ی‌
ش‍ب‍اوی‍ز
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشه ی من خیانت است
پینچر، چپمن ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۲۰۹۴۱‬,‭‌پ۹۸۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی و شکار جاسوس
رایت ، پیتر ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۲۴۲‬,‭ر۳۱۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مردی که هرگز نبود
مونتاگیو، یوئن ؛  [تهران ؟] هروس شبانی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌م۸۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرویس مخفی شکل گیری سازمانهای اطلاعاتی بریتانیا
آندرو، کریستوفر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۲۴۲‬,‭آ۸۴۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
صائد الجواسیس
رایت ، پیتر ؛  عمان دارالشروق للنشر و التوزیع   ،
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۲۴۲‬,‭ر ۳۱۲‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیاست های پلیسی :اطلاعات امنیتی و دولت های لیبرال دموکراتیک
گیل ، پیتر ؛  تهران دانشکده اطلاعات ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۲۴‬,‭‌گ۹۱۷‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک