مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ج‍ادی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رب‍اع‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ت‍ح‍م‍ی‍دی‍ه‌ه‍ا
س‍رخ‍اب‌( ت‍ب‍ری‍ز -)ت‍اری‍خ‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ب‍رگ‍زی‍ده‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍درس‌ رض‍وی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۲۷۴-
ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌.
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۶ ق‌
ان‍س‍ان‌( اس‍لام‌)
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۹۵-۵۲۰ ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۲۰- ۵۹۵ . دی‍وان‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ش‍ن‍اخ‍ت‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌)
 
پدیدآور:
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍ر،۲۲۴ ؟-۳۱۰ق‌
س‍ج‍ادی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ف‍ق‌، م‍ج‍ی‍د
س‍ن‍ائ‍ی‌، م‍ج‍دود ب‍ن‌ آدم‌،۴۷۳ ؟- ۵۲۵ ؟ ق‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ش‍ک‍ی‍ب‍اپ‍ور، ع‍ن‍ای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۵۹۵-۵۲۰ ق‌
ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌، ری‍ن‍ول‍د ال‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ف‍ت‍ح‍ی‌
ن‍ش‍ر رای‍زن‌
آرم‍ان‌
دان‍ش‍س‍رای‌ ع‍ال‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ق‍رآن‌
زوار
س‍روش‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍ت‍ادان‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍خ‍ن‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
پ‍اژن‍گ‌
اش‍راق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کوی سرخاب تبریز و مقبره الشعراء
سجادی ، ضیاءالدین ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳۳۲‬,‭‌س۳۶۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رساله شرح احوال و آثار ابن عمید
سجادی ، ضیاءالدین ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۴۹۱۰۹۲۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۷/‌س‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه نگاری ، در ده قرن ، از قرن چهاردهم تا قرن چهاردهم (هجری قمری )
سجادی ، ضیاءالدین ؛  [ تهران ] زوار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸۳۸‬,‭‌س۳۶۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نغمه گر حدیقه عرفان گزیده اشعار سنایی
سنائی ، مجدود بن آدم ،۴۷۳ ؟- ۵۲۵ ؟ ق ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌س۷۵۶د/‌ب‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قصه حی بن یقظان به روایت ابوعلی سینا، ابن طفیل ، خواجه نصیر، محمود بن میرزا علی ، عبدالرحمن جامی
سجادی ، ضیاءالدین ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۱۸۹‬,‭۱‬,‭‌س۳۶۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیری در اندیشه و شناخت ( معرفت )
سجادی ، ضیاءالدین ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۳‬,‭‌س۳۶۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جشن نامه استاد مدرس رضوی مجموعه مقالات علمی وادبی بپاس خدمات علمی استاد محمدتقی مدرس رضوی
سجادی ، ضیاءالدین ؛  تهران انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲۰۸‬,‭‌س۳۶۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی یا دائره المعارف اجتماعی
شکیباپور، عنایت الله ؛  تهران اشراقی   ،
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌ش۶۱۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
انسان در قرآن کریم
سجادی ، ضیاءالدین ؛  تهران بنیاد قرآن   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۶۶‬,‭‌س۳۶۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اشعار خاقانی شروانی
خاقانی ، بدیل بن علی ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د/‌ب‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شاعر صبح :پژوهشی در شعر خاقانی شروانی ( افضل الدین بدیل بن علی نجار ۵۲۰ - ۵۹۵ ه .ق ).
خاقانی ، بدیل بن علی ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۳- ۱۳۸۴ -۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د،/‌ب‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعلام و مشکلات دیوان خاقانی شروانی افضل الدین بدیل بن نجار ۵۲۰- ۵۹۵
سجادی ، ضیاءالدین ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د،/‌م‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حواشی دکتر محمد معین بر اشعار خاقانی شروانی با مقاله ای از آن استاد
معین ، محمد ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د/‌ح‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دو بیتی های شاعران امروز
شفق ، مجید ؛  تهران فتحی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۹۷‬,‭‌ش۵۴۶د‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات عرب قبل از اسلام
نیکلسون ، رینولد الین ؛  تهران نشر رایزن   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ن۹۵۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کهن ترین نثر تاریخی
طبری ، محمد بن جریر،۲۲۴ ؟-۳۱۰ق ؛  [تهران ] سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت،/‌ب‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده از :در دری
سجادی ، ضیاءالدین ؛  تهران آرمان   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌س۳۶۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نامه های افضل الدین بدیل بن علی بخار خاقانی شروانی
خاقانی ، بدیل بن علی ،۵۹۵-۵۲۰ ق ؛  [تهران ] دانشسرای عالی   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۶‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زین قند پارسی ( مجموعه مقالات )
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭ز۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک