مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌ -م‍ج‍ارس‍ت‍ان‌
زن‍ان‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌
ح‍زب‌ س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ک‍ارگ‍ران‌ ای‍ران‌
ان‍ق‍لاب‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
زن‍ان‌ -آل‍م‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌ -اروپ‍ا -ت‍اری‍خ‌
س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍ل‍ر، دی‍وی‍د ف‍ردری‍ک‌
ه‍ال‍وی‌، ال‍ی‌
ش‍رف‌ ال‍دی‍ن‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، طارق‌
س‍دی‌ ی‍و، رن‍ه‌
ش‍ال‍ی‍ان‌، ژرا
دون‍ای‍ف‍س‍ک‍ای‍ا، رای‍ا
ه‍ن‍س‍ن‌، ج‍وزف‌، ۱۹۱۰- ۱۹۷۹ م‌
ع‍زی‍زی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ک‍ار، ادوارد ه‍ل‍ت‌
ب‍وت‍ول‌، گ‍اس‍ت‍ون‌
ت‍ون‍س‍ن‌، ورن‍ر
ک‍ولاف‍س‍ک‍ی‌، ل‍ش‍ک‌
م‍ش‍ی‍رزاده‌، ح‍م‍ی‍را
 
ناشر:
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
دی‍گ‍ر
اخ‍ت‍ران‌
ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
گ‍ل‌ آذی‍ن‌
ن‍ش‍ر ن‍و
پ‍ردی‍س‌ دان‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌
گ‍ام‌ ن‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ع‍وی‍دات‌
م‍م‍ه‍د الان‍م‍اء ال‍ع‍رب‍ی‌
روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی پیشگامان سوسیالیسم از دیدگاه تاریخ
کار، ادوارد هلت ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۰۰۹‬,‭‌ک۱۳۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سوسیالیزم اروپائی
هالوی ، الی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۰۰۹۴‬,‭‌ه۳۳۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره های انقلابی در جهان سوم
شالیان ، ژرا ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۳۲۲‬,‭۱۷۲۴،/۴۲۰۹‬,‭‌ش۱۹۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سوسیالیسم ها
سدی یو، رنه ؛  تهران نشر نو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۰۰۹‬,‭‌س۴۱۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ السوسیولوجیا
بوتول ، گاستون ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۴م
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۰۰۹‬,‭‌ب۷۴۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مسائل انقلاب سوسیالیسم
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۰۰۹‬,‭‌م۵۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زن در جستجوی رهایی :فراز و فرود جنبش زنان در سوسیال دموکراسی آلمان ( ۱۹۳۳-۱۸۶۳)
تونسن ، ورنر ؛  تهران روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴۲۰۹۴۳‬,‭‌ت۸۸۳ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آرایش ، مد و بهره کشی از زنان
هنسن ، جوزف ، ۱۹۱۰- ۱۹۷۹ م ؛  تهران گل آذین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴۲‬,‭‌ه۷۴۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چپ ناسیونالیستی عرب
اسماعیل ، طارق ؛  تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۱۷۴۹۲۷،/۵۴۰۹‬,‭‌ف‍لا۵۳۲‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
از جنبش تا نظریه اجتماعی :تاریخ دو قرن فمینیسم
مشیرزاده ، حمیرا ؛  تهران نشر و پژوهش شیرازه   ، ۱۳۸۲-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴۲‬,‭‌م۵۹۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مارکسیم و آزادی از سال ۱۷۷۶ تا به امروز
دونایفسکایا، رایا ؛  تهران دیگر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۴۰۹‬,‭د۷۹۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران ( سومکا)
عزیزی ، غلامرضا ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۴۵۲،/۰۹۲‬,‭‌ع۵۸۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جریان های اصلی در مارکسیسم :برآمدن ، گسترش و فروپاشی آن
کولافسکی ، لشک ؛  تهران اختران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۴۰۹‬,‭‌ک۸۴۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گئورگ لوکاچ در انقلاب مجارستان
کاتلر، دیوید فردریک ؛  تهران گام نو   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۹۴۳‬,‭۹۰۵۱‬,‭‌ک۱۲۳‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایران ( ۱۹۱۱-۱۹۰۵)
تهران پردیس دانش شیرازه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭‌ن۵۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<الاشتراک = اشتراک >العربیه :الابعاد -الطاقات -الخلفیه الفلسفیه
شرف الدین ، فهیمه ؛  بیروت ممهد الانماء العربی   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۱۷۴۹۲۷،/۵۴۰۹‬,‭‌ش۴۱۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک