مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ب‍اوی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ال‍م‍ن‍دان‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ف‍رام‍اس‍ون‍ری‌
ش‍وچ‍ن‍ک‍و، ارک‍ادی‌،۱۹۳۰-
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
زن‍دان‍ی‍ان‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌
ان‍ج‍م‍ن‍ه‍ای‌ س‍ری‌ -ت‍اری‍خ‌
ژاپ‍ن‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -ق‍رن‌۲۰
ت‍ک‍ام‍ل‌
ام‍ور م‍ال‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -ت‍ه‍ی‍ه‌ و ک‍ارگ‍ردان‍ی‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۸ - - دول‍ت‌ م‍وق‍ت‌،۱۳۵۸-۱۳۵۷
روح‍ان‍ی‍ت‌ (م‍س‍ی‍ح‍ی‌ -)آم‍ری‍ک‍ای‌ لات‍ی‍ن‌ -ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ش‍ع‍ب‍ده‌ب‍ازی‌
اق‍ت‍ص‍اد -آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
گ‍ی‍ن‍زب‍رگ‌، ی‍وگ‍ی‍ن‍ا س‍م‍ن‍وون‍ا
لاگ‍رک‍وی‍س‍ت‌، پ‍رف‍اب‍ی‍ان‌
ب‍ووار، س‍ی‍م‍ون‌ دو
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌
وی‍ت‍ل‍ی‌، دن‍ی‍س‌
طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
گ‍ی‍رب‍ران‍ت‌، آل‍ن‌
ک‍اس‍م‍ن‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د
م‍ی‍چ‍ن‍ر، ج‍ی‍م‍زا.
ش‍وچ‍ن‍ک‍و، ارک‍ادی‌
اس‍ت‍ی‍ون‍س‍ون‌، رال‍ف‌
ه‍ی‍چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌
پ‍ی‍ن‍چ‍ر، چ‍پ‍م‍ن‌
ای‍دل‌، ل‍ئ‍ون‌
خ‍ل‍ع‍ت‍ب‍ری‌، ف‍ی‍روزه‌
س‍ل‍دو، م‍ی‍ش‍ل‌
ف‍ه‌ی‍ر، ل‍وی‍ی‍س‌
ن‍ای‍ت‌، اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌
آل‍ل‍و، رن‍ه‌
 
ناشر:
ش‍ب‍اوی‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مفاهیم پولی ، بانکی و بین المللی ، انگلیسی ، آلمانی ، فرانسه ، ایتالیایی ، اسپانیایی و فارسی
خلعتبری ، فیروزه ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۳۲‬,‭۰۳‬,‭‌خ۶۷۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلیسای انقلابی
گیربرانت ، آلن ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۲۸۲‬,‭۸‬,‭‌گ۸۹۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نه برای لقمه ای نان
ماتسوشیتا، کونوسوکی ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۵۰‬,‭۱۳‬,‭‌م۱۱۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیشه ی من خیانت است
پینچر، چپمن ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۲۰۹۴۱‬,‭‌پ۹۸۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طلوع و غروب دولت موقت
سمیعی ، احمد ؛  شباویز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۳‬,‭‌س۷۴۷ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گردن زرافه
هیچینگ ، فرانسیس ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۵۷۵‬,‭‌ه۹۲۷‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
لهستان
میچنر، جیمزا. ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌م۹۲۳‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فراسوی خواستن
طوسی ، محمدعلی ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۹۵۲۰۴‬,‭ط۸۶۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بذرهای عظمت
ویتلی ، دنیس ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱‬,‭و۸۵۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کهنسالی
بووار، سیمون دو ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۲۶‬,‭‌ب۷۹۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زیر آسمان کولیما
گینزبرگ ، یوگینا سمنوونا ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۶۵‬,‭۴۵۰۹۴۷‬,‭‌گ۹۵۱ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اسرار انجمنهای محرمانه
آللو، رنه ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۶۶‬,‭۰۹‬,‭آ۷۵۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برادری
نایت ، استیفن ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۶۶‬,‭۱‬,‭‌ن۲۵۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خداحافظ مسکو
شوچنکو، ارکادی ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۲۰۹۲۴‬,‭‌ش۷۱۳‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اقتصاد
فه یر، لوییس ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۰۷۷‬,‭‌ف۹۲۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای دردانگیز
لاگرکویست ، پرفابیان ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۳۹‬,‭۷۳۷۲‬,‭‌ل۲۲۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شعبده بازان
سلدو، میشل ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۷۹۳‬,‭۸‬,‭‌س۶۳۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راز به زیستن
کاسمن ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۶۴۱‬,‭۳۱‬,‭‌ک۱۷۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سینما از دیدگاه هنر
استیونسون ، رالف ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۲۳۲‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قصه ی روان شناختی نو
ایدل ، لئون ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۳۸۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3