مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍رف‍ان‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ ق‌ -.دخ‍ال‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌
اس‍لام‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍او واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زردش‍ت‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۸ ق‌
زن‍ان‌ -ب‍ه‍داش‍ت‌
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌
ای‍ران‌ -اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ردان‌ -ب‍ه‍داش‍ت‌
ام‍ور ج‍ن‍س‍ی‌ -اخ‍لاق‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۳ ق‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۹ ق‌.
اروپ‍ا -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۱۹
 
پدیدآور:
ف‍روغ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌
س‍ج‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ک‍س‍م‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ع‍ب‍دال‍رف‍ی‍ع‌
ف‍رش‍اد، م‍ح‍س‍ن‌ گ‍رآورن‍ده‌
آل‍ن‌، م‍ری‌( وود)
ص‍ح‍اف‍ب‍اش‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍ق‍دس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌اح‍م‍د
خ‍ام‍ه‌ای‌، ان‍ور
آرت‍وس‌، آن‍دره‌
ن‍ص‍ر، ت‍ق‍ی‌
ک‍ری‍س‍ت‍ن‌ س‍ن‌، آرت‍ورام‍ان‍وئ‍ل‌
ن‍ظام‌ ق‍اری‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ام‍ی‍راح‍م‍د
ف‍ران‍س‌، آن‍ات‍ول‌، ۱۸۴۴- ۱۹۲۴ ، م‍س‍ت‍ع‍ار
ع‍لاءال‍دول‍ه‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم
مقدسی ، محمدبن احمد ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۷۶۷۱‬,‭‌م۷۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سفرنامه ابراهیم صحافباشی تهرانی
صحافباشی ، ابراهیم ؛  [ تهران ] شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۹۱۴‬,‭۰۴‬,‭‌ص۴۲۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برخی از نویسندگان پیشگام در داستان نویسی امروز ایران
کسمائی ، علی اکبر ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۰۰۹‬,‭‌ک۵۵۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مزداپرستی در ایران قدیم ماخوذ از دو رساله آرتور کریستن سن بنام ملاحظاتی درباره قدیمیترین عهود آئین زرتشتی و تحقیقات در باب کیش زرتشتی ایران باستان
کریستن سن ، آرتورامانوئل ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ک۴۸۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آنچه باید هر زن شوهردار بداند در بهداشت و اخلاق
آرتوس ، آندره ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، [۱۳۵۷]
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۰۴۲۴‬,‭آ۳۶۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معارف اسلامی
سجادی ، جعفر ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۳‬,‭‌س۳۶۷‌ف‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کندوکاو
فرشاد، محسن گرآورنده ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۰۸۹‬,‭ف‍ا‬,‭‌ف۵۲۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آنچه باید هر دختر جوان بداند در بهداشت و اخلاق
آلن ، مری ( وود) ؛  [تهران ] شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، [۱۳۵۷]
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۷‬,‭آ۷۶۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دیالکتیک طبیعت و تاریخ
خامه ای ، انور ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۱۴۶‬,‭۳۲‬,‭‌خ۲۳۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایران در برخورد با استعمارگران از آغاز قاجاریه تا مشروطیت
نصر، تقی ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸‬,‭‌ن۴۵۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شاعران زبان پارسی از آغاز تا امروز
حقیقت ، عبدالرفیع ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ح۶۸۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی از کهن ترین زمان تاریخ تا پایان دوره قاجاریه از مانی تا کمال الملک
حقیقت ، عبدالرفیع ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۵۵‬,‭‌ح۶۸۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آدمک حصیری
فرانس ، آناتول ، ۱۸۴۴- ۱۹۲۴ ، مستعار ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱‬,‭‌ف۳۴۷آ‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دیوان البسه مولانا نظام قاری ، به اهتمام محمدمشیری
نظام قاری ، محمودبن امیراحمد ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۳‬,‭‌ن۴۸۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دیوان کامل اشعار فارسی و عربی شیخ علاء الدوله سمنانی ، عارف بزرگ قرن هفتم و هشتم هجری
علاءالدوله سمنانی ، احمدبن محمد ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ع۷۵۴د‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل غزلهای فروغی بسطامی
فروغی ، عباس بن موسی ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ف۶۱۶‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان
حقیقت ، عبدالرفیع ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭‌ح۶۸۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چهل مجلس
علاءالدوله سمنانی ، احمدبن محمد ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۲‬,‭‌س۷۳۵‌چ‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آنچه باید هر مرد زن دار بداند در بهداشت و اخلاق
آرتوس ، آندره ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۰۴۲۳۴‬,‭آ۳۶۵آ‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک